Меню сайта

Аналіз загальних залежностей при формуванні доходної частини місцевих бюджетів

Сучасна практика розвитку місцевого самоврядування в різних країнах свідчить, що природа місцевого самоврядування не може бути визначена однозначно, зокрема, паралель між повноваженням органів влади різних рівнів провести досить важко.

У процесі формування доходів місцевих бюджетів реалізується три найважливіших суспільних функції: інституційна, узгоджувальна та організаційна.

Інституційна функція у процесі формування доходів місцевих бюджетів здійснюється шляхом підтримки розвитку інституту місцевого самоврядування, зміцнення його фінансових засад тощо.

Організаційна функція системи формування доходів місцевих бюджетів полягає в координації дій її складових, досягненні взаємної відповідності функціонування її частин за допомогою яких оптимізується процес формування доходів місцевих бюджетів. Система формування доходів місцевих бюджетів являє собою сукупність форм і засобів мобілізації доходів до місцевих бюджетів, а також відносин, які виникають у процесі організації системи фінансування місцевих бюджетів, між органами управління, суб’єкти підприємницької діяльності та громадянами, що є економічною сутністю системи.

Для розширеного аналізу динаміки показників місцевих бюджетів та визначення залежностей та зв’язків від макроекономічних показників, які характеризують обсяги, структуру, якість та ефективність використання економічних та людських ресурсів, необхідно провести математичну обробку первинних даних офіційних статистичних матеріалів Держкомстату [32] (Додаток Б).

Аналіз проводитиме гіпотетико - дедуктивним методом [2]. Цей метод полягає у створені системи дедуктивно пов’язаних між собою гіпотез. Гіпотеза є формою осмислення фактичного матеріалу, переходу від фактів до законів; це припущення про існування певних явищ і процесів, істотність якого невизначена, проблематична. Вона має імовірнісний характер, в її формуванні беруть участь інтуїція, здогадка, уява, індуктивне узагальнення, досвід, кваліфікація. На основі її відбувається систематизація раніше накопичених знань і здійснюється пошук нових наукових результатів. З логічної точки зору гіпотетико - дедуктивний метод є ієрархічною системою гіпотез, ступінь абстрактності яких зростає з віддаленням від емпіричного базису.

Для визначення тісноти та значимості зв’язку між макроекономічними показниками соціально - економічного розвитку (далі - зовнішні показники) та найбільш вагомими показниками надходжень місцевих бюджетів (внутрішні показники) проводимо перехресний веєрний кореляційний аналіз. При цьому для аналізування береться період 2004-2011 років.

Оцінюючи коефіцієнт кореляції і критерій Фішера для кожної з пар показників знайдемо зовнішні показники, які не впливають або незначно впливають на формування дохідної частині місцевих бюджетів:

- кількість зайнятого та безробітного населення у складу економічно активного;

- середнеоблікова кількість штатних працівників;

- коефіцієнті старіння та смертності населення;

- індекс споживчих цін;

- кількість виробленої електроенергії;

- кількість загальної площі житла введеного в експлуатацію;

- частка підприємств, що займалися інноваціями;

- питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової;

- кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України та кількість екскурсантів.

Помірно впливають на формування доходів місцевих бюджетів таки показники:

- коефіцієнт міграційного проросту населення;

- вартість основних засобів та їх ступінь зносу;

- рентабельність сільськогосподарського виробництва;

- інвестиції в основній капітал.

Помітно впливають на формування доходів місцевих бюджетів:

- загальна кількість населення;

- кількість економічно активного населення;

- кількість пенсіонерів;

- наявність об’єктів роздрібної торгівлі и ресторанного господарства - підприємств (юридичних осіб), кількість ринків з продажу споживчих товарів;

- оптовий товарообіг;

- обсяг реалізованої промислової та виробництва сільськогосподарської продукції;

- кількість підприємств готельного типу;

- доходи населення на 1 особу;

- середнемісячна заробітна плата найманих працівників;

- квінтільний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення та частка населення з середнедушовими доходами у місяць, нижче прожиткового мінімуму.

Також помітно впливає на показник доходів місцевих бюджетів коефіцієнт народжуваності населення. Можливо припустити, що вплив даного показника існує у зв'язку з виплатою допомоги при народженні дитини, тобто збільшується дохід домоволодінь і відповідно - їх витрати.

Дуже сильно впливають на формування доходів місцевих бюджетів наступні показники:

- ВВП у розрахунку на 1 особу;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...