Меню сайта

Оцінка економічного потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство»

Згідно з даними представленими у таблиці, у 2011 році на 40,49% зменшився розмір податку на додану вартість, зросла виручка від реалізації продукції (67,69%), чистий дохід (75,73%), валовий (49,39%), операційний (52,53%) та звичайний прибуток (48,58%), що є позитивним. Водночас, стрімко зросла собівартість реалізованої продукції - на 85,65%, зменшилися інші операційні доходи на 38,77%, зросли адміністративні (35,73%), інші операційні (21,21%) та витрати на збут (43,19%), також у 2010 - 2011 роках спостерігається поява фінансових витрат, зріс розмір податку на прибуток майже у 2 рази та зменшився чистий прибуток 8,45%, що в цілому характеризує роботу підприємства з негативного боку і вказує на негативну динаміку його розвитку.

Розглянемо динаміку операційних витрат підприємства за елементами.

Таблиця 2.2.4

Характеристика операційних витрат підприємства за елементами

Елементи витрат

2 010р.

2 011р.

Відхилення

тис. грн.

%

Тис. грн.

%

тис. грн.

%

пунктів структури

1. Матеріальні витрати

24912

48,20

30759

50,11

5847

123,47

1,91

2. Витрати на оплату праці

16906

32,71

19825

32,29

2919

117,27

-0,42

3. Відрахування на соціальні заходи

6306

12,20

7395

12,05

1089

117,27

-0,15

4. Амортизація

1135

2,20

1026

1,67

-109

90,40

-0,52

5. Інші операційні витрати

2426

4,69

2383

3,88

-43

98,23

-0,81

Разом

51685

100,00

61388

100,00

9703

118,77

0

Операційні витрати підприємства негативно зросли майже за всіма елементами, скоротився лише обсяг амортизації - 9,6% та інших операцій-них витрат - 1,77%.

Аналізуючи основні економічні показники господарської діяльності підприємства у таблиці 2. 6. Бачимо зростання за три роки на 75,7 % розміру чистого доходу, зменшення середньооблікової чисельності працівників на 6 чоловік, з одночасним зростанням продуктивності праці на 77,5%, шо є позитивним. Коефіцієнт оборотності оборотних активів позитивно зріс на 93,9 %, що свідчить про скорочення тривалості обороту оборотних коштів. Рентабельність же господарської діяльності через зростання витрат на підприємстві скоротилася за період з 2009 по 2011 роки на 14,6 %, що вказує на негативний результат роботи досліджуваного підприємства.

Таблиця 2.2.5

Основні економічні показники господарської діяльності підприємства

Показники

Роки

Відхилення 2011р. до 2009 р.

2009

2010

2011

+,-

%

1.Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)

39069,0

53842,0

65515,0

26446,0

167,7

2.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)

36367,0

50036,0

63907,0

27540,0

175,7

3.Валовий прибуток

9949,0

12610,0

14863,0

4914,0

149,4

4.Чистий прибуток (збиток)

379,0

361,0

347,0

-32,0

91,6

5. Середньооблікова чисельність працівників,чол.

609,0

602,0

603,0

-6,0

99,0

6.Середньорічна вартість, тис. грн:

         

необоротних активів

8902,5

9320,0

11591,5

2689,0

130,2

оборотних активів

4986,0

4763,0

4519,5

-466,5

90,6

Основні засоби

8191,0

8398,5

10528,5

2337,5

128,5

7.Фондовіддача

4,4

6,0

6,1

1,6

136,7

8. Коефіцієнт оборотності оборотних активів

7,3

10,5

14,1

6,8

193,9

9. Продуктивність праці, тис. грн. \чол.

59,7

83,1

106,0

46,3

177,5

10. Рентабельність господарської діяльності

2,2

1,8

1,9

-0,3

86,4

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...