Меню сайта

Оцінка економічного потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство»

Характеризуючи майно підприємства за балансом, бачимо, що у 2011 році зріс обсяг незавершених капітальних інвестицій на 6,17 % порівняно з попереднім періодом, зросла також залишкова вартість основних засобів(на 41,87%), що позитивно характеризує розвиток підприємства у звітному періоді. В цілому відбулося збільшення необоротних активів на 3701 тис.грн. (≈38%). Аналізуючи оборотні активи, можна помітити надзвичайно велике зростання виробничих запасів - на 83,53%, зменшення поточних біологічних активів - на 56,35%, що є негативним, позитивним стало зменшення незавершеного виробництва на 215 тис.грн. або на 32,38% та залишків готової продукції на складах на 219 тис.грн. (42,77%). У 2011 році на підприємстві спостерігається також поява товарів на суму 1 тис.грн. Найбільш несприятлива ситуація на підприємстві з дебіторською заборгованістю, так, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла у звітному році на 12,31%, а дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - у цілих 3 рази, інша поточна дебіторська заборгованість зросла з 2 до 29 тис.грн. тобто у 14,5 разів. Позитивно зріс обсяг грошових коштів в національній валюті з 3 до 104 тис.грн. Загалом відбулося зростання оборотних активів у звітному році на 1,76%.

Проаналізуємо джерела формування майна підприємства за балансом у таблиці 2.3.

У структурі власного капіталу відбулося зростання у звітному році вартості іншого додаткового капіталу з 644 тис. грн. до 3760 тис. грн., тобто майже у 6 разів та нерозподіленого прибутку на 23,71%, що є позитивною

Таблиця 2.2.2

Структура статей пасиву балансу ДП «Ємільчинське лісове господарство»

Показники

На 31.12.2010

На 31.12.2011

Відхилення

Тис. грн.

Питома вага,%;

Тис. грн.

Питома вага,%

+,-

%

Пунк-тів струк-тури

1. Власний капітал

8754

61,56

12165

67,58

3411

138,97

6,02

1.1.Статутний капітал

6866

48,28

6866

38,14

0

100,00

-10,14

1.2.Інший додатковий капітал

644

4,53

3760

20,89

3116

583,85

16,36

1.3.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1244

8,75

1539

8,55

295

123,71

-0,20

2. Довгострокові зобов'язання

0

0

0

0

0

0

0

3. Поточні зобов'язання

4277

30,08

4428

24,60

151

103,53

-5,48

3.1.Короткострокові кредити банків

192

1,35

472

2,62

280

245,83

1,27

3.2.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1005

7,07

699

3,88

-306

69,55

-3,18

3.3.Поточні зобов'язання за розрахунками:

3080

21,66

3257

18,09

177

105,75

-3,56

з одержаних авансів

683

4,80

332

1,84

-351

48,61

-2,96

з бюджетом

715

5,03

985

5,47

270

137,76

0,44

зі страхування

558

3,92

663

3,68

105

118,82

-0,24

з оплати праці

1124

7,90

1277

7,09

153

113,61

-0,81

4. Доходи майбутніх періодів

1190

8,37

1408

7,82

218

118,32

-0,55

Разом:

14221

100,00

18001

100,00

3780

126,58

0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...