Меню сайта

Поняття внутрішнього державного боргу

. За сумами, спрямованими на індексацію оборотних коштів державних підприємств і організацій.

. Інша внутрішня заборгованість.

. Заборгованість перед фізичними особами за цінними паперами та компенсаціями за ними.

Залежно від отримувача кредитних ресурсів державний борг може бути прямий та умовний (гарантований).

. Прямий державний борг - це борг, що відображає обсяги позичених ресурсів, які надійшли в розпорядження уряду країни.

. Умовний (гарантований) державний борг - це зобов'язання держави як гаранта повернення ресурсів кредитору в разі неплатоспроможності позичальника. [1, с 48].

Внутрішній державний борг формується під впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. До перших з них можна віднести несприятливий інвестиційний клімат, трансформаційний склад виробництва і звуження на цій основі податкової бази, від’ємне сальдо торговельного балансу, переважання застарілої технологічної бази із значною мірою морального старіння і фізичного спрацювання основного капіталу, уповільнені темпи виробничого відтворення. Суб’єктивні фактори пов’язані з ситуативними прорахунками у тактиці впровадження реформ і фактичною відсутністю стратегії щодо розвитку фінансового ринку. [2, с. 405-407].

Загальний обсяг внутрішньої заборгованості держави може бути поділений на дві частини:

монетизований - борг, який складається з боргів опосередкованих кредитними стосунками держави з банками.

немонетизований - борг, який складається:

а) з невиконаних державою фінансових зобов'язань, передбачених чинним законодавством (заборгованість по виплаті пенсій, стипендій, допомог, заробітній платі та інших видах соціальних виплат);

б) із заборгованості по господарських стосунках з реальним сектором економіки (заборгованість по державних замовленнях, наданню послуг державними установами та інші). [9, с. 257].

Внутрішній борг переважно формується в національній валюті. Щодо видів і форм державного внутрішнього боргу України, то чинне законодавство передбачає, що боргові зобов’язання Уряду України можуть мати такі терміни: короткостроковий - до одного року, середньостроковий - від року до п’яти і довгостроковий - п’ять і більше років.

Внутрішній державний борг можна поділити також на:

капітальний, який включає всю сукупність боргових зобов'язань держави на певну дату;

поточний, що складається з платежів по зобов'язаннях, які позичальник повинен погасити у звітному періоді.

Основними причинами створення і збільшення державного боргу є: збільшення державних видатків без відповідного зростання державних доходів; циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки; скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного коригування державних витрат; вплив політичних бізнес-циклів (надмірне збільшення видатків напередодні виборів для завоювання популярності та збереження влади). [2, с. 189].

Правильне розуміння сутності внутрішнього державного боргу має велике значення, адже він впливає на економіку країни і на рівень життя населення. Тому знання і розуміння цього механізму є дуже важливим для розвитку господарства країни.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...