Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика підприємства

У лютому 1999 року було створено Закртите акціонерне товариство (ЗАТ) „Співдружність". Код за ЄДРПОУ 23389489. Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ - 23389489.

Дане підприємство вже 10 років успішно працює на ринку будівельних послуг, монтажу та встановлення віконно-дверних конструкцій, а також встановлення кондиціонерів. Підприємство досить скоро розвивається про це свідчить, що в них збільшилась кількість працівників в 2 разів і в останній рік досить різко зросли зарплати у працівників підприємства.

Товариство є юридичною особою. Правовий статус Товариства визначається діючим законодавством, установчим договором і Статутом Товариства.

В своєму розпорядженні ПрАТ „Співдружність" має печатку, штампи, фірмові бланки, зареєстрований товарний знак та інші реквізити.

Підприємство створене з метою отримання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, торгівельної, посередницької та іншої діяльності і задоволення економічних і соціальних інтересів Акціонерів та працівників Товариства. ПрАТ „Співдружність" у порядку. Встановленому чинним законодавством та Статутом, здійснює такі види діяльності:

· Виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та конструкцій;

· Ремонтно-будівельні роботи;

· Торговельна діяльність в тому числі комісійна, роздрібна, гуртова, дрібно-гуртова, торгівля зі складу, в т. ч. Торгово-закупівельна, комерційна та постачальницько-збутова, торгово-посередницька діяльність;

· Виконання науково-дослідних, дослідно-експериментальних та проектних робіт в галузях народного господарства та впровадження їх результатів у практичну діяльність підприємства;

· Проектування і будівництво виробничих будівель, об’єктів виробничого, житлового та соціально-побутового призначення;

Посередницькі роботи та послуги в будівництві.

На даний час ПрАТ „Співдружність" охоплює 3 основні види діяльності:

· Будівництво;

· Системи акліматизації;

· Віконно-дверні конструкції.

1) ПрАТ виконує весь комплекс будівельних робіт від дизайну, розробки проектно-кошторисної документації й погодження її у встановленому порядку, земляні роботи; будівельні, ремонтно-будівельні роботи; монтажні роботи;комплексний ремонт та оздоблення; проектування Інтер"є рів;

) виконується повний комплекс робіт щодо акліматизації:

§ кондиціонери;

§ вентиляція;

§ промислові та побутові системи;

§ повітряне опалення.

§ 3)віконно-дверний відділ виготовляє:

§ метало пластикові вікна та двері;

§ вітрини та вхідні блоки;

§ скляні фасади;

§ алюмінієві вікна та двері, фасадні системи;

§ торгівельно-виставкове обладнання.

Отже, підприємство ПрАТ „Співдружність" охоплює досить великий спектр діяльності.

Статутний фонд ПрАТ „Співдружність" становить 56250,00 грн. (п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 копійок) та поділений на 11250 (одинадцять тисяч двісті п’ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 5,00 грн. (п’ять гривень 00 копійок) кожна. Випуск акцій був проведений у документальній формі і власникові видавався сертифікат акцій, який є свідченням майнових прав на певну кількість акцій.

Акціонерам із прибутку можуть сплачуватися дивіденди. Порядок, місце сплати та розмір дивідендів по акціям визначаються ухвалою Зборів. Розмір дивідендів визначається за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства. Дивіденди можуть сплачуватися у будь-якій формі. що не суперечить чинному законодавству України. По несплачених і неодержаних дивідендах відсотки не нараховуються.

Управління ПрАТ „Співдружність" здійснюють:

· Загальні збори Акціонерів Товариства (які є вищим органом управління);

· Правління Товариством (виконавчий орган, який здійснює керівництво його поточної діяльності).

Головним показником, що узагальнює фінансові результати господарської діяльності Товариства, є прибуток. Порядок використання прибутку затверджується Зборами за поданням Правління. Воно створює фонди, які необхідні для забезпечення його діяльності відповідно до чинного законодавства України, у тому числі резервний фонд. Який становить 25 (двадцять п’ять) відсотків Статутного фонду Товариства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...