Меню сайта

Аналіз фінансових органів у підвищенні ефективності підприємницької діяльності

1) основною ціллю розвитку інспектування є забезпечення виявлення й документування порушень з ознаками шахрайства;

2) основна ціль розвитку централізованого внутрішнього аудиту - підвищення його дієвості як інструменту оцінки законного й раціонального використання державних ресурсів;

3) основною ціллю розвитку гармонізації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту є забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту в органах державного й комунального секторів економіки.[9, 2-9]

Дані органи покликані виявляти відхилення від установлених норм, оцінювати їх вплив на господарську діяльність, визначити причини їх появи. Вони здійснюють державний фінансовий контроль, який покликаний мінімізувати або зменшити негативні наслідки зловживань, пов’язаних із фінансами. В цій сфері спостерігається недостатньо продумане копіювання західного досвіду, зокрема використання в системі державного управління фінансами ринкових методів, що призводить до звуження сфери фінансового контролю. Відбулася децентралізація економіки, яка призвела до погіршення державного контролю. Зарубіжною практикою доведено, що децентралізація дає позитивний результат тоді, коли вона супроводжується посиленням контролю.

Слабкою стороною діяльності контролюючих органів є відсутність чіткої методологічної бази здійснення перевірок. На практиці найчастіше застосовується ревізія, хоча попередній контроль виконує важливішу профілактичну функцію, проте він не має широкого застосування. Головною проблемою органів фінансового контролю є те, що вони фіксують допущені порушення, тоді як їх потрібно передбачати і попереджати.[15, 2-7]

Отже, ми бачимо, що кожен орган фінансової системи України здійснює свій вплив на розвиток і підтримку підприємницької діяльності. Фінансові органи можуть надавати різноманітні пільги підприємствам, приймати рішення на користь їх фінансування, вони здійснюють контроль, ревізію, перевірку їх фінансово-господарської діяльності та інш.

Важливою умовою досягнення довгострокової мети щодо забезпечення стійкого розвитку підприєиництва є політика стимулювання інвестиційної активності з метою підвищення конкурентоздатності країни. Надійним інститутом активної державної інвестиційної політики може стати інвестиційний фонд України.[4, 3-7]

Аналітично-пошукове завдання.

Для підтримки розвитку підприємницької діяльності, підприємства проводять сприятливу політику для залучення інвестицій. За результатами 2012 року підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 263,7 млрд. гривень капітальних інвестицій, що становить 108,3 відсотка до відповідного періоду 2011 року.

Лідером серед залучених інвестицій стали будівництво, транспорт та зв'язок і добувна промисловість з сільським господарством. Найменше інвестицій залучили фінансова діяльність, охорона здоров’я та сфера готелів та ресторанів.

Мінекономрозвитку відзначає, що в порівнянні з 2011 роком обсяг інвестицій в промисловість зріс на 7%, що насамперед обумовлено збільшенням на 29,2% інвестицій у розвиток добувної промисловості та на 5,5% у підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

Основним джерелом фінансування інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій. Ними у 2012 році освоєно 59,2% капіталовкладень. При цьому частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становить 16,1%.

Рис. 2.1 Кількість освоєних інвестицій за 2012 р.

В Україні має місце державна підтримка підприємств. Державна підтримка підприємств - будь-які державні заходи фінансового сприяння економічній діяльності суб’єктів господарювання, що створюють для останніх переваги та мають грошову оцінку. Основними отримувачами державної допомоги залишаються вугільна промисловість, енергетика та торгівля лікарськими засобами. Підходи щодо надання допомоги дозволяли підприємствам цих галузей лише утримуватися ”на плаву”, однак не створювали стимулів для ефективного розвитку.

Особливістю державної підтримки окремих підприємств та видів економічної діяльності в Україні є те, що до умов її надання не належить вимога щодо відновлення подальшої діяльності підприємств без допомоги держави. Мета державної підтримки підприємств має полягати в тому, щоб у середньостроковій перспективі зменшити їх залежність від державної допомоги. [14, 4-10]

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Нацiональний Банк Украiни статус i завдання
Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...