Меню сайта

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка

В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового ціноутворення, в умовах вільної конкуренції ціна продукції не може бути вище або нижче за бажанням виробника або покупця - вона вирівнюється автоматично. Інша справа - витрати, що формують собівартість продукції. Вони можуть зростати або знижуватися залежно від обсягу споживаних трудових і матеріальних ресурсів, рівня техніки, організації виробництва та інших факторів. Природно, чим вище витрати, тим нижче прибуток і навпаки. Тобто між цими показниками існує зворотний функціональний зв’язок. Отже, виробник має у своєму розпорядженні безліч важелів зниження витрат, які він може пустити в хід при вмілому управлінні.

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління підприємствами. Необхідно більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалювання виробництва відповідно до зміни кон’юнктури ринку.

Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку. Самостійним планованим показником у числі інших став прибуток.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів.

Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика максимізації прибутку.

Розвиток в Україні ринкової економіки суттєво змінив середовище функціонування підприємств, зміст їхньої господарської діяльності. У свою чергу, це докорінно змінило ставлення до прибутку на користь зростання його значення в економіці підприємства та країни. Прибуток виступає не тільки джерелом забезпечення внутрішніх потреб підприємств, але й набуває усе більшого значення у формуванні бюджетів, позабюджетних ресурсів та благочинних фондів. Він є головною рушійною силою ринкової економіки, яка забезпечує інтереси держави, власників, персоналу підприємства. Усе це визначає центральне місце і багатогранну роль прибутку в розвитку ринкової економіки, свідчить про його велику суспільну значимість як на макро-, так і на мікро рівнях. Ринкові умови функціонування підприємств по новому ставлять питання й до процесу управління формуванням прибутку. На сьогоднішній день прибуток - одна з основних форм грошового накопичення, що створюється у галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку.

В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем. Необхідність вирішення цих проблем та розробка заходів щодо покращення управління прибутком і обумовили актуальність даної теми. Прибуток суб’єкта господарювання відіграє провідну роль у системі управління його фінансами, а тому незмінно привертає значну увагу дослідників із академічних кіл та практиків фінансового менеджменту, таких як: А.М. Поддєрьогін, І.Н. Герчікова, Г.Г. Кірейцев, Н.П. Любушин, А.Г. Нестеренко, О.Д. Василик, І.А. Бланк і ін.

Актуальність теми випускної роботи обумовлена тим, що в умовах ринкової економіки основа економічного розвитку прибуток - найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності. Однак, не можна вважати, що планування та формування прибутку залишаються винятково в сфері інтересів тільки підприємства. Не в меншій мірі в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери та інші власники цінних паперів. Актуальність теми дослідження також обумовлена роллю прибутку підприємства в нарощуванні капіталу, підвищення фінансової стійкості підприємства.

Метою дослідження є шляхи поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства та пошук резервів підвищення прибутку та рентабельності за рахунок удосконалення політики формування і розподілу прибутку на підприємстві.

Об’єктом дослідження є процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП «Зірка»

Предметом дослідження є резерви поліпшення фінансових результатів діяльності ПОСП «Зірка»

В процесі досягнення мети дипломної роботи виконувались наступні завдання:

· визначення економічного змісту та класифікація видів фінансових результатів діяльності підприємства;

· розгляд нормативно-правового регулювання формування фінансових результатів ;

· визначення чинників, що впливають, на поліпшення фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання;

· аналіз фінансового стану підприємства;

· дослідження процесу формування прибутку підприємства;

· аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

· оцінка рентабельності діяльності підприємства;

· пошук основних напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;

· пошук резервів зростання прибутку та рентабельності;

· вивчення стану охорони праці на підприємстві.

При виконанні даної роботи були використані різні методи економічних досліджень як загальнонаукові, так і специфічні. До перших відносяться методи формальної та діалектичної логіки, до других - статистичні методи.

Дослідження даної теми здійснювалось на підставі фактичних даних, отриманих на підприємстві - фінансова звітність, податкові декларації за 3 останні роки.

Узагальненням дослідження є розробка пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення системи управління прибутком підприємства.

    Читайте більше

    Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
    Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...

    Сучасні форми та системи оплати праці
    Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...