Меню сайта

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка

В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового ціноутворення, в умовах вільної конкуренції ціна продукції не може бути вище або нижче за бажанням виробника або покупця - вона вирівнюється автоматично. Інша справа - витрати, що формують собівартість продукції. Вони можуть зростати або знижуватися залежно від обсягу споживаних трудових і матеріальних ресурсів, рівня техніки, організації виробництва та інших факторів. Природно, чим вище витрати, тим нижче прибуток і навпаки. Тобто між цими показниками існує зворотний функціональний зв’язок. Отже, виробник має у своєму розпорядженні безліч важелів зниження витрат, які він може пустити в хід при вмілому управлінні.

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління підприємствами. Необхідно більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалювання виробництва відповідно до зміни кон’юнктури ринку.

Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку. Самостійним планованим показником у числі інших став прибуток.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів.

Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика максимізації прибутку.

Розвиток в Україні ринкової економіки суттєво змінив середовище функціонування підприємств, зміст їхньої господарської діяльності. У свою чергу, це докорінно змінило ставлення до прибутку на користь зростання його значення в економіці підприємства та країни. Прибуток виступає не тільки джерелом забезпечення внутрішніх потреб підприємств, але й набуває усе більшого значення у формуванні бюджетів, позабюджетних ресурсів та благочинних фондів. Він є головною рушійною силою ринкової економіки, яка забезпечує інтереси держави, власників, персоналу підприємства. Усе це визначає центральне місце і багатогранну роль прибутку в розвитку ринкової економіки, свідчить про його велику суспільну значимість як на макро-, так і на мікро рівнях. Ринкові умови функціонування підприємств по новому ставлять питання й до процесу управління формуванням прибутку. На сьогоднішній день прибуток - одна з основних форм грошового накопичення, що створюється у галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку.

В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем. Необхідність вирішення цих проблем та розробка заходів щодо покращення управління прибутком і обумовили актуальність даної теми. Прибуток суб’єкта господарювання відіграє провідну роль у системі управління його фінансами, а тому незмінно привертає значну увагу дослідників із академічних кіл та практиків фінансового менеджменту, таких як: А.М. Поддєрьогін, І.Н. Герчікова, Г.Г. Кірейцев, Н.П. Любушин, А.Г. Нестеренко, О.Д. Василик, І.А. Бланк і ін.

Актуальність теми випускної роботи обумовлена тим, що в умовах ринкової економіки основа економічного розвитку прибуток - найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності. Однак, не можна вважати, що планування та формування прибутку залишаються винятково в сфері інтересів тільки підприємства. Не в меншій мірі в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери та інші власники цінних паперів. Актуальність теми дослідження також обумовлена роллю прибутку підприємства в нарощуванні капіталу, підвищення фінансової стійкості підприємства.

Метою дослідження є шляхи поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства та пошук резервів підвищення прибутку та рентабельності за рахунок удосконалення політики формування і розподілу прибутку на підприємстві.

Об’єктом дослідження є процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП «Зірка»

Предметом дослідження є резерви поліпшення фінансових результатів діяльності ПОСП «Зірка»

В процесі досягнення мети дипломної роботи виконувались наступні завдання:

· визначення економічного змісту та класифікація видів фінансових результатів діяльності підприємства;

· розгляд нормативно-правового регулювання формування фінансових результатів ;

· визначення чинників, що впливають, на поліпшення фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання;

· аналіз фінансового стану підприємства;

· дослідження процесу формування прибутку підприємства;

· аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

· оцінка рентабельності діяльності підприємства;

· пошук основних напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;

· пошук резервів зростання прибутку та рентабельності;

· вивчення стану охорони праці на підприємстві.

При виконанні даної роботи були використані різні методи економічних досліджень як загальнонаукові, так і специфічні. До перших відносяться методи формальної та діалектичної логіки, до других - статистичні методи.

Дослідження даної теми здійснювалось на підставі фактичних даних, отриманих на підприємстві - фінансова звітність, податкові декларації за 3 останні роки.

Узагальненням дослідження є розробка пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення системи управління прибутком підприємства.

    Читайте більше

    Податкова політика України
    Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

    Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
    Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...