Меню сайта

Загальна характеристика ГК «Турист». Формування та планування витрат в готелі

Оскільки при плануванні йдеться про витрати у майбутньому періоді, тобто очікувані витрати, їх величина є певною мірою ймовірною, хоча й обчисленою на обґрунтованій нормативній базі. Ряд чинників обумовлює відхилення фактичного рівня витрат від запланованого. Це зміни в обсязі виробництва, цінах на ресурси, інші не передбачені в плані чинники впливу на виробничий процес. Такі відхилення докладно аналізуються і є підставою для прийняття відповідних управлінських рішень.

План витрат у складі показників кошторису (собівартості продукції) і планових калькуляцій виробів розробляється на основі Виробничої програми підрозділу і норм витрат ресурсів. Загальна схема цієї процедури показана на мал. 2.1. Для кращого сприйняття схема істотно спрощена, на ній не показано взаємозв'язків між підрозділами в процесі розроблення плану й особливо між основними і допоміжними структурними одиницями. Одним із проявів таких зв'язків є метод формування внутрішніх витрат,

Мал. 2.1 Загальна схема складання плану витрат підприємства

Готель як суб’єкт підприємницької діяльності на сьогодні є платником великої кількості податків, зборів та обов’язкових платежів, у тому числі за результатами основної діяльності (надання місця для тимчасового проживання): податку на прибуток, податку на додану вартість, готельного збору, плати за землю, комунального податку, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, що зумовлені народженням та похованням, збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що призвело до втрати працездатності, тощо.

Звичайно, одним з основних серед названих платежів є податок на прибуток підприємства, нарахування та сплата якого здійснюється відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону України від 22.05.97 p. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями) [20].

В таблиці 2.1. представлена структура операційних витрат ГК «Турист»

Таблиця 2.1

Структура операційних витрат готелю «Турист»

Вид витрат

Зміст витрат

Виробничі витрати номерного фонду

- матеріальні витрати

- витрати на оплату праці

- витрати на соціальні заходи

- амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів виробничого призначення

- витрати на ресурсозабезпечення

- витрати на утримання та експлуатацію виробничого обладнання

- витрати на ремонт основних засобів

- витрати на підготовку до осінньо-зимового періоду

- витрати на проведення протипожежних заходів

- витрати на оплату послуг сторонніх організацій

- податки, збори та інші обов’язкові платежі, що входять до собівартості послуг

- інші виробничі витрати

Адміністративні витрати

- витрати на утримання й експлуатацію основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона)

- витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу готелю

- відрахування на соціальні заходи

- витрати на службові відрядження адміністративно-управлінського персоналу

- винагорода за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна, сертифікації)

- витрати на зв’язок (поштовий, телеграфний, телефонний, телекс, факс тощо)

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

- витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів, що забезпечують адміністративні потреби

- амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби

- витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів, що забезпечують адміністративні потреби

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків і зборів, що включаються до виробничої собівартості послуг)

- інші витрати загальногосподарського призначення

Витрати на збут

- витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут послуг (відділ маркетингу)

- відрахування на соціальні заходи у зв’язку з оплатою праці персоналу, що забезпечує збут послуг

- витрати на відрядження персоналу, що забезпечує збут послуг

- витрати на операційну оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують збут послуг

- витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов’язаних зі збутом послуг (страхування майна, поточний та капітальний ремонт, опалення, освітлення, охорона тощо)

- амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують збут послуг

- витрати на рекламу та проведення досліджень ринку збуту послуг (маркетинг)

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі

- інші витрати, пов’язані зі збутом послуг

Інші операційні витрати

- витрати на дослідження та розробки

- собівартість реалізованої іноземної валюти

- собівартість реалізованих виробничих запасів

- сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів

- втрати від операційної курсової різниці

- втрати від знецінення запасів

- нестачі і втрати від псування цінностей

- визнані штрафи, пеня, неустойки

- витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення

- інші витрати операційної діяльності

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...