Меню сайта

Особливості фінансування суб’єкта підприємництва ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

– Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;

– Створення станцій по технічному обслуговуванню автомобілів, автозаправочних станцій, виготовлення і реалізація відповідного обладнання та автозапчастин;

– Прокат транспортних засобів;

– Купівля, продаж і надання в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншої нерухомості;

– Операції з цінними паперами, купівля-продаж патентів і ліцензій на використання патентів;

– Проведення компенсаційнийних, консигнаційних та лізингових операцій;

– Придбання валютних цінностей через уповноважені банки України на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку, а також здійснення обміну валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками;

– Внутрішні та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

– Охорона навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів.

Товариство здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства України , статуту та внутрішніх документів. Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди з юридичними та фізичними особами. Не заборонені законами, незалежно місця ії здійснення, володіти на праві приватної власності відокремленим майном, вартість і кількість якого відображена на самостійному балансі, може набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов’язання, що не суперечать його меті і законодавству України, виступати від свого імені в суді.

Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглі печатки та штампи зі своєю повною назвою, фірмові бланки, знаки для товарів і послуг, товарний знак та інші реквізити.

Управління Товариством здійснюють:

– Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;

– Рада акціонерного Товариства;

– Правління Товариства;

– Ревізійна комісія.

Кожен орган правління уповноважений приймати рішення по своєму відповідному рівні з питань, віднесених Статутом до його компетенції та в порядку, передбаченому статутом або прийнятими відповідно до нього внутрішніми нормативними документами Товариства, з дотриманням чинного законодавства.

У процесі створення товариства його засновники поєднують своє майно на певних умовах, зафіксованих в установчих документах Товариства. На основі такого об’єднаного капіталу надалі ведеться господарська діяльність з метою одержання прибутку. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними загальної діяльності із створення товариства, відповідальність перед третіми особами.

Внеском учасника товариства і об’єднаний капітал можуть бути кошти, а також будь-які інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування природними ресурсами ф інші майнові права, в тому числі право на інтелектуальну власність.

При створенні товариства акції поширюються між засновниками товариства.

Акціонер у терміни, встановлені установчими зборами, але не пізніше року, після реєстрації акціонерного товариства, зобов’язаний сплатити повну вартість акцій. У випадку несплати в установлений термін акціонер, якщо інше не передбачене статутом товариства, сплачує за час прострочення 10% річних від суми простроченого платежу.

При несплаті протягом 3 місяців після встановленого терміну платежу акціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку встановленому статутом товариства.

Вихід із товариства здійснюється шляхом відчуження акцій на користь інших осіб, при цьому Товариством фіксується передача акцій від однієї особи до іншої і вносять відповідні зміни до реєстру акціонерів.

В господарській практиці діяльність, спрямована на забезпечення виробництва фінансовими ресурсами і здійснення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, називається фінансовою роботою.[6, c.37]

Фінансову роботу на підприємстві виконує фінансовий відділ. Керівник цього підрозділу безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства і одночасно несе відповідальність за фінансовий стан підприємства та фінансову дисципліну на ньому.

Умовно фінансову роботу можна згрупувати за таким чином:

– Фінансове планування;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...