Меню сайта

Фінансовий контролінгу на підприємстві ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

Після проведення SWOT- аналізу ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, а також воно має чудові шанси для подальшого розвитку. Що ж стосується слабких сторін, на нашу думку, підприємству варто направити свої зусилля на залучення додаткових інвестицій

Необхідно інформувати своїх потенційних споживачів про зміни, що мають місце у процесі функціонування будь-якого виробництва. Йдеться про зміну асортименту продукції, вдосконалення наявної тощо.

Також підприємству варто працювати над освоєнням більшої частки ринку та збільшити обсяг продажу продукції; досягти максимальних прибутків; стабілізувати та зменшити витрати на виробництво продукції; постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників та збільшити їх заробітну плату; збільшити кількість каналів збуту та бути завжди конкурентоспроможним на даному ринку продукції.

Провівши SWOT - аналіз ПрАТ « Полтавський лікеро - горілчаний завод», визначивши його слабкі та сильні сторони, окресливши можливості підприємства та загрози для його діяльності, ми можемо зробити наступні висновки. На досліджуваному підприємстві переважають сильні сторони, які воно може вигортати для просування своєї продукції на ринку. Однак потрібно зважити і на загрози з боку зовнішнього середовища. Головною метою будь - якого підприємства, в тому числі і нашого, є отримання прибутку та вироблення якісної, конкурентоспроможної продукції. Для покращення свого фінансового добробуту Прат « Полтавський лікеро - горілчаний завод» повинен збільшувати обсяги випуску продукції; знижувати витрати на виробництво та реалізацію продукції; покращувати умови праці своїх робітників, заохочувати їх працю як матеріально, так і в не грошовій формі; контролювати розміри кредиторської та дебіторської заборгованості; ефективніше використовувати наявні основні засоби; з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, включаючи фінансові ресурси; грамотно будувати договірні відносини з постачальниками та покупцями; вміти найдоцільніше розміщувати одержаний раніше прибуток за для досягнення оптимального ефекту.

Таким чином, можна зроби висновок, що фінансовий контролінг є досить важливим для підприємства, і ефективна його робота сприяє координації роботи окремих підрозділів, регулювання інформаційних потоків, виробленню пропозиції щодо адаптації організаційної структури підприємства до обраної стратегії розвитку. Одним із методів фінансового контролінгу на підприємстві є SWOT - аналіз, провівши який ми визначили слабкі та сильні сторони ПрАТ «Полтавський лікеро - горілчаний завод», окресливши можливості підприємства та загрози для його діяльності.

Крім цього було визначено, що для ефективної збутової роботи та цінової політики підприємство застосовує систему знижок, до якої входять знижки за кількість, знижки за «вірність», спеціальні тимчасові знижки.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...