Меню сайта

Місце інформаційних процесів в провідних країнах світу

Управління фінансами в державах з розвинутою ринковою економікою, як правило, здійснюється декількома державними органами. Характер фінансового апарату в них залежить від складу фінансової системи. Її особливості у значній мірі визначають права держави в галузі фінансів та їх розмежування між державою та окремими ланками фінансової системи.

Почнемо розгляд з інформаційної системи Російської Федерації. Автоматизована інформаційна система(АІС) «Фінанси» - це система, що об'єднує фахівців (економістів, які працюють у центральному апараті і

територіальних центральних органах) і технічні засоби (ЕОМ, засоби телекомунікації тощо) з метою вдосконалення процесів створення і виконання державного бюджету в усіх ланках фінансової системи. [6].

АІС «Фінанси» нерозривно пов'язана з фінансовими органами, інтегрована в їх структуру. АІС забезпечує підвищення оперативності і якості роботи в процесі збору, оброблення, узагальнення та аналізу фінансової інформації, обміну нею по каналах зв'язку в рамках відомства, а також у взаємодії з представницькими і виконавчими органами державного управління та іншими взаємодіючими організаціями і системами.

Окремі функціональні підсистеми АІС «Фінанси» доцільно розглядати як складові компоненти інтегрованої інформаційної системи, яка повинна відображати цілісну картину фінансового стану в країні, забезпечувати його комплексний аналіз, допомагати в підготовці прогнозних оцінок та підтримуватипроцеси індивідуального та колективного прийняття рішень. АІС «Фінанси» є територіально-розподіленою інформаційною системою і обслуговує інформаційні потреби співробітників Міністерства фінансів РФ, включаючи центральний апарат, а також управління Федерального казначейства в регіональних центрах та відділеннях Федерального казначейства на місцях (районний рівень). Крім того, абонентська мережа АІС «Фінанси» розміщується у «прямих» одержувачів бюджетних коштів. У процесі свого функціонування АІС «Фінанси» взаємодіє з суміжними інформаційними системами органів державної влади і управління економікою. Окремою системою в Російській Федерації є АС «Бюджет», що призначена для комплексної автоматизації функцій виконання дохідної і витратної частин бюджету.

У Фінляндії у сфері управління фінансами впроваджується інформаційна система управління державними фінансами «Kieku» [2]. Завдання інформаційної системи управління державними фінансами «Kieku» наступні: забезпечення державних органів ефективною і якісною системою управління персоналом; уніфікація інформаційних систем і процесів для всіх клієнтів. Розроблення даного проекту здійснює Державне Казначейство Фінляндії під керівництвом Міністерства фінансів Фінляндії. Термін введення системи в експлуатацію - 01.01.2014.

Можливості даної системи: впорядкованість і уніфікованість процесів; використання нових технологій (SAP); збір інформації; наявність порталу «Kieku»; співробітники держустанов, що обслуговуються даною системою (близько 70 тис. осіб) будуть мати прямий доступ до інформації. У рамках інформаційної системи «Kieku» буде здійснюватись розрахунок зарплати співробітників державних установ, враховуючи надані їм пільги та інші фактори. Вагомою перевагою системи є те, що для оцінки ефективності роботи працівника в даній системі будуть ураховуватися показники, встановлені кожному працівникові для виконання і результати їх виконання. У рамках управління фінансами даною системою передбачається здійснення бухгалтерського обліку держустанов, внутрішніх розрахунків, збір даних про прибуткових і витратних операціях.

Hermes - інформаційна система підтримки бюджетного процесу Швеції [8]. Нова інформаційна система поліпшує інфраструктуру, якість даних, ефективність, результативність, прозорість та доступ до інформації,

зв’язки та комунікацію між учасниками бюджетного процесу.- веб-орієнтована інформаційна система з 1500 користувачами бюджетного процесу (громадськість, парламент, Шведський національний офіс аудиту, Шведський національний борговий офіс, міністерства, користувачі бюджету, бюджетний відділ Міністерства фінансів).

Можна виділити такі характеристики даної системи:

наявність всіх значних (важливих) показників в системі;

об’єднання коротко - та середньострокових перспектив;

наявність коментарів та пояснень;

централізоване та частково автоматичне регулювання цін (окладів);

інструментальні програмні засоби для простого прогнозування та моделювання;

коректне переміщення даних з підготовки закону про Бюджет до бюджетного виконання;

миттєвий та надійний огляд бюджетної ситуації;

можливе внесення змін;

службовцям не має потреби повторно перевіряти дані;

прогнозування діалогу з рядом міністерств у системі;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...