Меню сайта

Сучасні умови розвитку ринку цінних паперів

За сучасних умов розвиток ринку цінних паперів дедалі вагоміше залежіть від ефективності регулятивних заходів на всіх рівнях його функціонування, що охоплює систему державного регулювання, корпоративне управління та заходи саморегулювання учасників ринку та антикризове регулювання.

Систему регулювання РЦП представлено на рис 1.1.

Державне регулювання та організація ринкового нагляду визначають основні напрями розвитку РЦП.

Основні напрями державного регулювання ринку цінних паперів зосередженні на:

зростанні інвестицій у реальний сектор економіки;

створенні системи захисту прав та інтересів інвесторів;

сприянні створенню та розвитку інститутів спільного інвестування;

формуванні надійної системи операцій з цінними паперами;

антикризове та стабілізаційне регулювання.

Рис. 1.1 - Основні напрями регулювання РЦП в Україні

Нині в Україні функції державного регулювання ринку цінних паперів розподіленні між різними міністерствами та відомствами. Усі ці органи можна поєднати в чотири групи.

. Верховна Рада України , Президент України та Кабінет Міністрів України, які шляхом ухвалення законодавчих і нормативних актів з питань ринку цінних

паперів, визначення напрямів державної політики щодо ринку цінних паперів, призначення складу Національної комісії з цінних паперів забезпечують загальні засади державного регулювання. До цієї групи належить також Міністерство юстиції, що виконує загальну формотворчу функцію в державі.

. Національна комісія з цінних паперів і ринку цінних паперів (НКЦПФР), яка безпосередньо формує й забезпечує реалізацію єдиної державної політики з розвитку й функціонування в Україні ринку цінних паперів та їхніх похідних. НКЦПФР підпорядкована Президентові України й підзвітна Верховній Раді України. До системи цього органу входять НКЦПФР, її центральний апарат і територіальні органи.

. Державні органи, які в межах своєї компетенції здійснюють контроль або функції управління на ринку цінних паперів України. Це Фонд державного майна, Міністерство фінансів, Національний банк України, Антимонопольний комітет, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна податкова служба України (рис. 1.2).

Важливим є податкове регулювання, адже для забезпечення сприятливого інвестиційного клімату,інвестиційної привабливості національної економіки, окремих галузей і регіонів держава завдяки податковим пільгам чи канікулам, пільговим кредитам і державним субсидіям намагається заохотити вітчизняних та іноземних інвесторів.

Національний банк України виконує своєрідну роль на ринку цінних паперів, бо виступає водночас с його професійним учасником, що активно здійснює операції з цінними паперами, та державним органом регулювання ринку цінних паперів, тобто НБУ є агентом з розміщення державних цінних паперів. У цьому разі він виконує функції інвестиційної компанії з обслуговування первинного розміщення цінних паперів.

При цьому, вкладаючи в державні цінні папери власні ресурси, НБУ виступає як дилер; створює вторинний ринок цінних паперів; виконує функції депозитарію, клірингового та розрахункового центру, тобто виступає спеціалізованою організацією з обліку, зберігання та розрахунків за операціями з державними цінними паперами; використовує операції з державними цінними паперами як інструмент грошово-кредитної політики; є органом державного регулювання для комерційних банків - професійних учасників ринку цінних паперів; виступає в ролі консультанта уряду та інших державних органів, спів автором розроблення законодавчих актів стосовно ринку цінних паперів.

Рис. 1.2 - Організаційно-управлінська структура ринку цінних паперів

Антимонопольний комітет України здійснює контроль за придбанням великих пакетів акцій підприємств, що мають монопольне становище на ринку; він контролює дотримання антимонопольного законодавства у процесі здійснення спільного інвестування інвестиційними фондами та іншими учасниками ринку.

. Державні органи, що виконують спеціальні функції контролю нагляду за дотриманням законодавства в державі. До цієї групи належить Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Вищій арбітражний суд [1].

Читайте більше

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...