Меню сайта

Шляхи вдосконалення фінансового положення КП «Макіївтепломережа»

збільшення ліквідності. Показник ліквідності даного підприємства відхиляється від норми, що має свої, негативні наслідки для діяльності підприємства. Тут два варіанта треба або збільшити активи , або зменшити пасиви підприємства.

поповнення власного капіталу. Для поповнення власного капіталу треба, перш за все, оцінити вартість його залучення з різних джерел. До того, як звертатись до зовнішніх джерел формування власного капіталу, повинні бути реалізовані можливості його формування за рахунок внутрішніх джерел. А основні внутрішні джерела - прибуток та амортизаційні відрахування.

оптимізація фінансової структури капіталу є одним з найбільш важливих та складних завдань фінансового менеджменту. Оптимальна структура капіталу - це таке співвідношення його власних і залучених джерел, при якому забезпечується оптимальне співвідношення між рівнем рентабельності власного капіталу та рівнем фінансової стійкості, тобто максимізація ринкової вартості підприємства. Хоча залучення кредитів можливо. Це дозволить зрівняти суми дебіторської та кредиторської заборгованості. Таким чином, в результаті розглянутих варіантів можна сказати, що політика оптимізації структури капіталу спрямована на підвищення долі власного капіталу

Як і у всіх інших, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є нестача грошових коштів. Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться:

1) реалізація продукції з негайною оплатою або із знижкою;

) отримання дебіторської заборгованості;

) продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів);

) отримання банківських кредитів;

) залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків до статутного фонду.

Таким чином, можна зробити висновок, що пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку комунального підприємства «Макіївтепломережа».

Висновки

У курсовій роботі на тему «Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення» було проаналізовано комунальне підприємство «Макіївтепломережа».

Відносно першого розділу можна зробити наступні висновки. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами. Фінансово-стійким є такий господарюючий суб'єкт, який за рахунок власних засобів покриває засоби, вкладені в активи (основні фонди, нематеріальні активи, оборотні кошти), не допускає невиправданої дебіторської і кредиторської заборгованості і розплачується в строк по своїх зобов'язаннях. Головними у фінансовій діяльності є правильна організація і використання оборотних коштів. Тому в процесі аналізу фінансового стану питанням раціонального використання оборотних коштів приділяється основна увага. Фінансовий аналіз є однією з найбільш важливих функцій управління. Він дає можливість визначати конкурентоспроможність суб'єкта господарювання в ринковій економіці. Суб'єкт господарювання здійснює свою виробничо-господарську діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом з конкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, який примушує виробника враховувати інтереси і попит споживача.

В роботі було проаналізовано основні поняття та практично здійснено діагностику фінансового стану КП «Макіївтепломережа». Загальні значення проаналізованих показників наступні:

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...