Меню сайта

Шляхи вдосконалення фінансового положення КП «Макіївтепломережа»

Оцінивши фінансовий стан комунального підприємства «Макіївтепломережа», можна сказати, що його фінансове і економічне становище залишає бажати кращого. На основі наведених статистичних даних, протягом 2002-2010 років всі підприємства комунального господарства практично знаходяться в зоні збитковості. Така тенденція безумовно негативно впливає і на технічний стан основних фондів підприємств житлово-комунального господарства. Серйозним чинником незадовільного фінансового стану підприємств є відсутність матеріальної відповідальності споживачів за несплату або несвоєчасну оплату послуги. Відсутня взаємна відповідальність сторін щодо якості надання послуг та оплати їх споживання.

Великих фінансових втрат галузь зазнала і зазнає до цього часу через систему фінансування пільг, які в значній мірі надаються державою за рахунок підприємств житлово-комунального господарства. Протягом останніх років питання соціальної політики мають безпосередній вплив на житлово-комунальне господарство. Розширення пільгових категорій громадян, які мають право на знижки в оплаті послуг, постійне недофінансування соціальних програм погіршує стан підприємств житлово-комунального господарства.

Отож, відповідно до поставленої в роботі мети було проведено аналіз фінансовго стану підприємства та виявлення причин виникнення кризових явищ на ньому. За результатами аналізу, можна запропонувати такі шляхи оздоровлення:

зниження витрат. Основними шляхами зниження витрат є економія усіх видів ресурсів, що споживаються у виробництві: трудових та матеріальних. Так, значну долю в структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуальною є задача зниження трудоємкості продукції, що виготовляється, зростання продуктивності праці, скорочення чисельності персоналу. Зниження трудоємкості продукції, збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них - механізація та автоматизація виробництва.

оновлення застарілих фондів підприємства. Коефіцієнт зносу збільшується з кожним роком все більше й більше, майже на 0,02. На даному підприємстві дуже багато застарілого обладнання, яке можна продати без будь - якої шкоди для виробництва, це допоможе скоротити простої. Отримані кошти можна вкласти в нове, ресурсозберігаюче обладнання, яке підвищить фондовіддачу.

- скорочення витрат по амортизації основних виробничих фондів можна досягнути шляхом кращого використання цих фондів, максимізації їх загрузки.

- впровадження нових технологій на підприємстві. Найбільш важливі з них - механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання. Це дозволить знизити витрати, та покращити якість надання комунальних послуг.

- нарощування своїх виробничих потужностей за рахунок активної частини основних засобів. Певний резерв коштів для цього можна отримати за рахунок продажу надлишкової частини пасивних основних засобів.

політика проведення розрахунків з дебіторами. Тут слід вжити усіх можливих заходів щодо мінімізації термінів здійснення таких розрахунків з метою зменшення суми оборотних коштів, що вилучаються з обороту підприємства. Якщо проведення таких заходів неможливо, то доцільно вдатися до процедури рефінансування дебіторської заборгованості через банки або інші фінансово-кредитні установи. У сфері управління кредиторською заборгованістю необхідно здійснити ряд заходів щодо її реструктуризації. Наприклад, укласти договір про продовження термінів користування кредитом і перевести частину позикових коштів з розряду поточних зобов’язань у довгострокові.

розробка стратегії приваблення інвестиційного капіталу підприємства, шляхом вдосконалення структури управління і ефективності функціонування.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...