Меню сайта

Шляхи вдосконалення фінансового положення КП «Макіївтепломережа»

Оцінивши фінансовий стан комунального підприємства «Макіївтепломережа», можна сказати, що його фінансове і економічне становище залишає бажати кращого. На основі наведених статистичних даних, протягом 2002-2010 років всі підприємства комунального господарства практично знаходяться в зоні збитковості. Така тенденція безумовно негативно впливає і на технічний стан основних фондів підприємств житлово-комунального господарства. Серйозним чинником незадовільного фінансового стану підприємств є відсутність матеріальної відповідальності споживачів за несплату або несвоєчасну оплату послуги. Відсутня взаємна відповідальність сторін щодо якості надання послуг та оплати їх споживання.

Великих фінансових втрат галузь зазнала і зазнає до цього часу через систему фінансування пільг, які в значній мірі надаються державою за рахунок підприємств житлово-комунального господарства. Протягом останніх років питання соціальної політики мають безпосередній вплив на житлово-комунальне господарство. Розширення пільгових категорій громадян, які мають право на знижки в оплаті послуг, постійне недофінансування соціальних програм погіршує стан підприємств житлово-комунального господарства.

Отож, відповідно до поставленої в роботі мети було проведено аналіз фінансовго стану підприємства та виявлення причин виникнення кризових явищ на ньому. За результатами аналізу, можна запропонувати такі шляхи оздоровлення:

зниження витрат. Основними шляхами зниження витрат є економія усіх видів ресурсів, що споживаються у виробництві: трудових та матеріальних. Так, значну долю в структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуальною є задача зниження трудоємкості продукції, що виготовляється, зростання продуктивності праці, скорочення чисельності персоналу. Зниження трудоємкості продукції, збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них - механізація та автоматизація виробництва.

оновлення застарілих фондів підприємства. Коефіцієнт зносу збільшується з кожним роком все більше й більше, майже на 0,02. На даному підприємстві дуже багато застарілого обладнання, яке можна продати без будь - якої шкоди для виробництва, це допоможе скоротити простої. Отримані кошти можна вкласти в нове, ресурсозберігаюче обладнання, яке підвищить фондовіддачу.

- скорочення витрат по амортизації основних виробничих фондів можна досягнути шляхом кращого використання цих фондів, максимізації їх загрузки.

- впровадження нових технологій на підприємстві. Найбільш важливі з них - механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання. Це дозволить знизити витрати, та покращити якість надання комунальних послуг.

- нарощування своїх виробничих потужностей за рахунок активної частини основних засобів. Певний резерв коштів для цього можна отримати за рахунок продажу надлишкової частини пасивних основних засобів.

політика проведення розрахунків з дебіторами. Тут слід вжити усіх можливих заходів щодо мінімізації термінів здійснення таких розрахунків з метою зменшення суми оборотних коштів, що вилучаються з обороту підприємства. Якщо проведення таких заходів неможливо, то доцільно вдатися до процедури рефінансування дебіторської заборгованості через банки або інші фінансово-кредитні установи. У сфері управління кредиторською заборгованістю необхідно здійснити ряд заходів щодо її реструктуризації. Наприклад, укласти договір про продовження термінів користування кредитом і перевести частину позикових коштів з розряду поточних зобов’язань у довгострокові.

розробка стратегії приваблення інвестиційного капіталу підприємства, шляхом вдосконалення структури управління і ефективності функціонування.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...