Меню сайта

Фінансовий план підприємства

Для підприємств всіх форм власності складається фінансовий план на рік з поквартальною розбивкою за формою, порядок складання якої затверджений наказом Мінекономіки України від 27.05.2003 №137.

Фінансове планування - діяльність зі складання планів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб'єктів господарювання, їх корпоративних об'єднань, галузевих структур, територіально-адміністративних одиниць, країни в цілому.

Об'єктом фінансового планування є фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і перерозподілу ВВП, а результатом - різні види фінансових планів і прогнозів.

Планування виробничо-фінансової діяльності на підприємствах передбачає складання виробничого і фінансового планів. Фінансовий план є складовою бізнес-плану підприємства і має вигляд таблиці, в якій відображаються розрахунок обсягу фінансових результатів, а також обсяги надходжень і напрямки використання фінансових ресурсів підприємства в запланованому році.

Призначення фінансового плану полягає у визначенні обсягу фінансових результатів, а також сукупної потреби підприємства у певних розмірах фінансових ресурсів, необхідних для фінансування передбачених обсягів розширення виробництва, виконання фінансово-кредитних зобов'язань, розв'язання соціальних завдань і матеріального стимулювання.

Фінансовий план підприємства складається у вигляді балансу доходів і витрат, а також розрахункових форм для визначення статей балансу.

Баланс доходів та витрат складається з таких розділів:

доходи і надходження засобів;

витрати і відрахування засобів;

платежі в бюджет;

Фінансовий план складається на основі наступних даних:

фактичних даних бухгалтерського балансу на 1 число планового періоду;

показників плану виробництва і реалізації продукції;

кошторису затрат на виробництво;

даних про обсяги планових інвестицій;

розрахунку відпускних цін;

норм амортизаційних відрахувань;

Фінансові плани мають форму балансу, тобто прибуткові й видаткові розділи. Фінансовий план тільки тоді має практичне значення, коли існує збалансованість прибуткової й видаткової частини. Тому фінансовий баланс і фінансовий план - поняття тотожні

Висновки

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

По даних підприємства і розрахуках можна зробити такі висновки, що в активах Вiдкритого акцiонерного товариства "ЯТРАНЬ" відбулися зміни в позитивному напрямку цей показник юільшився на +10416,3 тис. грн., і становить у звітному періоді 88957,5 тис.грн., значні зміни відбулись за рахунок більшення всіх показників , крім нематеріальних активів зменшилися на 5,5 тис.грн. в звітному році 121,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість підприємства збільшилася на +3972,8тис.грн., і складає на кінець звітного періоду 17761,6 тис.грн., відповідно вагомий вплив склав показники розрахунків за товари, роботи і послуги, строк сплати по яких не настав на 4860,7тис.грн.і за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк 33,6тис.грн.

Пасиви підприємства збільшилися відповідно на 15703,9 тис.грн., і на кінець звітного періоду складають 88957,5 тис.грн Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 12322,9 тис.грн., що більше за попереднього періоду на 2590,9тис.грн., зменшилась сума короткострокових кредитів на кінець періоду на 228 тис.грн.

Доходи підприємства у звітному періоді зменшилися відповідно на 641,6тис.грн., і складає у звітному періоді 315480,6 тис.грн., зміни відбулися в основному зарахунок зменшення Інші операційні доходи а саме на 23306,1 тис.грн

Витрати і відрахування підприємства зменшилися відповідно -15377 тис.грн, на кінець звітного періоду 288513,2) тис.грн., в основному зміни відбулися за рахунок з поміж витрат у 2009 році найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції -69,26%, у 2010 році -69,52 %. Якщо інші операційні витрати у 2009 році були(28549,1) тис. грн., то у 2010 році - (4772,9)тис. грн., відповідно по відношенню всіх витрат 9,39% і 1,65 %. Якщо розбирати усі витрати і відрахування зменшився попередній рік 303890,2 тис.грн. звітній рік 288513,2 тис.грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...