Меню сайта

Фінансовий план підприємства

Додаток 2

ВАТ "М`ясокомбiнат "ЯТРАНЬ"код за ЄДРПОУ 05507073 2010 рік, на кінець року

 

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "М`ясокомбiнат "ЯТРАНЬ"

Дата

2007-01-01

за ЄДРПОУ

05507073

за КОАТУУ

3510136300

Територія

Кiровоградська

за КФВ

 

Орган державного управління

Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради

за СПОДУ

1

за ЗКГНГ

18000

Галузь

Харчова промисловiсть

за КВЕД

15.11.0

Вид економічної діяльності

ВИРОБНИЦТВО М`ЯСА

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

   

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004 за 2010 р.

 
 

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 
 

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

 
 

1

2

3

4

5

6

 
 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

           
 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

21680.8

0

8096.3

0

 
 

Коригування на:

           
 

амортизацію необоротних активів

020

6303.8

X

5710.1

X

 
 

збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

0

6.9

0

 
 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

1.8

65.4

15.2

 
 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

344

0

31.9

0

 
 

Витрати на сплату відсотків

060

652.2

X

1353.9

X

 
 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

28979

0

15249.3

0

 
 

Зменшення (збільшення):

           
 

оборотних активів

080

0

5652.2

0

4540

 
 

витрат майбутніх періодів

090

0

0

0

9.1

 
 

Збільшення (зменшення):

           
 

поточних зобов'язань

100

2745.2

0

0

686.8

 
 

доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

 
 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

26072

0

10013.4

0

 
 

Сплачені:

           
 

відсотки

130

X

900.8

X

1398.2

 
 

податки на прибуток

140

X

7294.6

X

3202.6

 
 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

17876.6

0

5412.6

0

 
 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

 
 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

17876.6

0

5412.6

0

 
 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

           
 

Реалізація:

           
 

фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

 
 

необоротних активів

190

85.1

X

1.1

X

 
 

майнових комплексів

200

0

0

0

0

 
 

Отримані:

           
 

відсотки

210

1.9

X

0

X

 
 

дивіденди

220

0

X

0

X

 
 

Інші надходження

230

0

X

0

X

 
 

Придбання:

           
 

фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

 
 

необоротних активів

250

X

12126.5

X

7155.8

 
 

майнових комплексів

260

X

233.7

X

0

 
 

Інші платежі

270

X

58.5

X

0

 
 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

12331.7

0

7154.7

 
 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

 
 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

12331.7

0

7154.7

 
 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

           
 

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

 
 

Отримані позики

320

6939.8

X

9820.2

X

 
 

Інші надходження

330

0

X

0

X

 
 

Погашення позик

340

X

10235

X

8085

 
 

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

 
 

Інші платежі

360

X

0

X

0

 
 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

3295.2

1735.2

0

 
 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

 
 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

3295.2

1735.2

0

 
 

Чистий рух коштів за звітний період

400

2249.7

0

0

6.9

 
 

Залишок коштів на поч. року

410

1041.2

X

1098.3

X

 
 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

1.8

0

15.2

65.4

 
 

Залишок коштів на кінець року

430

3292.7

X

1041.2

X

 
Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...

Економічна суть і функції бюджету
Проведення ринкових реформ та трансформацій значною мірою залежить від стану фінансів держави та її складової - бюджету. Державний бюджет є найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту. Саме через бюджет держави відтворюється вся баг ...