Меню сайта

Проблеми та основні напрямки вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства

Для вирішення проблеми фінансування підприємств ЖКГ перш за все необхідно забезпечити своєчасне надходження коштів за надані комунальні послуги. Адже зростання величини дебіторської заборгованості загрожує погіршенням фінансового стану, а також зниженням показників результативності діяльності підприємств комунального господарства.

Згідно зі статистичними даними Міністерства з питань житлово-комунального господарства величина дебіторської заборгованості за житлово-комунальні послуги станом на 1 січня 2012 р. становить 11061, 7 млн. грн. Найбільша сума заборгованості спостерігається за спожиті послуги підприємств теплоенергетики - 5110, 3 млн. грн., за послуги підприємств водопровідно-каналізаційного господарства заборгованість становить 3137,1 млн. грн., за послуги підприємств житлового господарства - 2387,2 млн. грн. Відповідно категоріям споживачів населення заборгувало комунальним підприємствам 7718,506 млн. грн., місцеві бюджетні установи - 348, 6 млн. грн., інші споживачі - 2422 млн. грн.

Такий стан справ пов'язаний перш за все з умовами оплати за спожиті комунальні послуги, незадовільною платіжною дисципліною споживачів, зниженням рівня доходів населення, скрутним фінансовим становищем підприємств - споживачів комунальних послуг в умовах економічної кризи.

Вирішення цієї проблеми потребує впровадження низки заходів, зокрема:

організація на підприємствах спеціального підрозділу по роботі з дебіторами;

- проведення аналізу дебіторської заборгованості відповідно строкам її виникнення;

- проведення аналізу дебіторів, тобто визначення рівня їх платоспроможності, джерел фінансування їх діяльності для розробки у подальшому умов роботи з даними споживачами;

- розробка реєстру боржників залежно від категорії споживачів, суми їх заборгованості, строків заборгованості;

- розробка відповідної політики роботи з кожною групою дебіторів.

Зниження рівня дебіторської заборгованості дозволить підприємствам ЖКГ певною мірою розрахуватися за своїми зобов’язаннями, спрямувати отримані кошти на оновлення основних засобів, а отже, й підвищити якість наданих послуг.

Сьогодні підприємства комунального господарства не можуть здійснити повну модернізацію та реконструкцію основних засобів за рахунок власних коштів, саме тому необхідно залучати кошти інвесторів та кредити.

Однак, через скрутне фінансове становище комунальні підприємства не є привабливими для кредиторів. Для вирішення цієї проблеми держава через законодавчі акти та ефективну тарифну та податкову політику має створити сприятливі умови для інвесторів і забезпечити захист позикових коштів. [8]

Так, слід зазначити, що удосконалення тарифної політики має базуватися на поступовому встановленні економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги з урахуванням в них інвестиційної складової, в свою чергу ці тарифи мають відповідати якості наданих послуг.

Держава в разі значного підвищення тарифів має забезпечити підтримку малозабезпечених верств населення через надання адресної цільової допомоги.

Для покращення фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства державою має бути розроблена чітка нормативна база, в якій будуть чітко визначені:

- основні напрямки розвитку галузі;

- межі державної підтримки галузі;

- сфера, ступінь та умови участі приватного бізнесу в розвитку житлово-комунального комплексу;

- особливості проведення тарифної політики.

В свою чергу підприємства житлово-комунального господарства керуючись загальнодержавними програмами реформування галузі, регіональними особливостями розвитку, своїми можливостями та потенціалом мають розробити стратегічні плани свого розвитку.

Реалізація цих планів за рахунок залучених інвестицій потребує від підприємств організації оптимального розподілення та раціонального використання позикових коштів [5]. Це можливо лише за умови побудови ефективного менеджменту управління фінансовими ресурсами, який включатиме:

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...