Меню сайта

Проблеми та основні напрямки вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства

- планування залежно від обсягів робіт і строків їх виконання необхідної величини ресурсів для їх реалізації;

- аналіз виконання проектів розвитку, виявлення відхилень фактичних показників від запланованих та встановлення їх причини;

- постійний контроль за строками виконання проектів, цільовим і ефективним використання залучених коштів, а також їх достатністю.

Впровадження запропонованих заходів має забезпечити:

- перехід до фінансової самостійності підприємств галузі;

- фінансове оздоровлення галузі;

- ефективне використання фінансових ресурсів підприємствами;

- підвищення інвестиційної привабливості підприємств;

- надання якісних послуг населенню.

Потреба реформування економічних відносин підприємств житлово-комунального господарства України актуалізується уже протягом багатьох років. Реформування місцевої інфраструктури, зокрема природних монополій необхідно розпочинати із змінам законів України, що мають норми конституційного характеру, які повинні надати більше повноважень в тому числі економічних і фінансових місцевим органам самоврядування. Запровадження муніципальної власності як власності корпоративної, недержавної дає змогу визначити економічні та фінансові параметри місцевого самоврядування, які збігаються з потребами ринкової економіки, - якісно нові економічні основи місцевого самоврядування і фінансово-економічної бази вітчизняної моделі природних монополій, які на цей час збиткові.

Підсумувавши викладене, вважаємо, що з метою підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів та приведення у відповідність обліку державного майна підприємств житлово-комунальної галузі, необхідно здійснити низку заходів, які сприятимуть раціональному використанню державних коштів.

Так, по-перше, стосовно замовників необхідно прийняти відповідні управлінські рішення, спрямовані на посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та за якістю складання підрядними організаціями актів виконаних робіт.

По-друге, з метою упередження зростання боргів комунальних підприємств перед підприємствами паливно-енергетичного комплексу, з метою запобігання накопиченню штрафних санкцій за несвоєчасну оплату енергоносіїв, що призводить до збитків бюджету, забезпечення якості та повноти контролю за використанням бюджетних коштів, та, враховуючи законодавчо визначені унормовані терміни зберігання бухгалтерських документів, необхідно, на рівні уряду, розглянути можливість розробки механізму узгодження комунальними підприємствами з місцевими фінансовими органами сум заборгованостей місцевих бюджетів із різниці у тарифах з тим, аби накопичувати дані про суми заборгованості для їх щорічного врахування при формуванні місцевих бюджетів.

Розробка зазначеного механізму забезпечить постійне накопичення даних про суми заборгованості місцевих бюджетів, у тому числі і для прийняття рішення щодо централізованого погашення такої заборгованості за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.

По-третє, з метою забезпечення достовірності обліку підприємствами житлово-комунальної сфери кількості відпущених послуг та упередження зайвого отримання коштів за відшкодування різниці у тарифах через відсутність приладів обліку, рекомендувати органам місцевого самоврядування провести інвентаризацію обладнання зазначених підприємств на предмет можливості встановлення приладів обліку на існуюче обладнання, із наступним проведенням узагальнення та аналізу результатів інвентаризації на рівні міністерства для розгляду питання формування відповідної загальнодержавної програми.

Виняткова важливість завдання, яке надзвичайно гостро постало сьогодні на черзі дня, полягає, насамперед, в ефективному розподілі та використанні обмежених фінансових ресурсів. Такий принцип надасть змогу відійти від розпорошення коштів, сконцентруватися на ключових напрямках і досягти конкретних результатів у визначені терміни.

Отже, для виведення підприємств ЖКГ з кризового стану необхідно забезпечити оптимальне фінансування галузі. Адже нестача коштів унеможливлює технічне переозброєння підприємств, негативно впливає на показники їх фінансової стійкості, платоспроможності, що робить галузь непривабливою для потенційних інвесторів. Джерелами фінансування діяльності житлово-комунального комплексу у більшій мірі мають стати власні доходи підприємств та кошти інвесторів. Перед державою постає завдання щодо створення сприятливого середовища для залучення інвестицій в розвиток галузі, а підприємства в свою чергу мають забезпечити оптимальне розподілення та раціональне використання фінансових ресурсів завдяки побудові ефективного фінансового менеджменту.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...