Меню сайта

Шляхи подальшого розвитку лізингу в україні в сучасних умовах

Найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (60,32%) - питома вага зросла на 10 пунктів, а також сільськогосподарська техніка (13,85%) та комп’ютерна техніка (4,91%).

Основними джерелами фінансування лізингових операцій в поточному періоді були позичкові кошти, в тому числі банківські кредити (95,76%), при цьому їх питома вага збільшилась більше ніж на 10 пунктів у порівнянні з минулим роком, а питома вага власних коштів лізингових компаній у порівнянні з минулим роком зменшилась більш ніж на 10% і становить 4,06%.

Головними причинами обмеженого використання фінансового лізингу є недосконалість законодавства про лізинг, монопольне становище лізингодавців на ринку лізингових послуг, слабкий фінансово-економічний стан багатьох аграрних підприємств, їхня неспроможність своєчасно та в повному обсязі сплачувати лізингові платежі, висока вартість лізингових угод, яка пропонується низкою лізингових компаній.

Переваги фінансового лізингу над іншими способами фінансування оновлення активів у розвинених країнах світу базуються на певних засадах. По-перше, це ефект податкового коректора (податкового щита). Проте більшість сільськогосподарських підприємств в Україні не сплачують податок на прибуток, оскільки він входить до складу фіксованого сільськогосподарського податку. Отже, ефект податкового щита тут не діє. По-друге, у багатьох розвинених країнах існують податкові пільги на інвестиції в технічне переозброєння виробництва, в тому числі для лізингових компаній. В Україні ж законодавство про оподаткування прибутків підприємств не передбачає таких пільг.

По-третє, з фінансової точки зору фінансовий лізинг буде привабливішим лише в тому разі, якщо норма прибутку на вкладений капітал в одержувача лізингу буде не нижчою за вартість залученого капіталу. Реальна ж норма прибутку в сільському господарстві України є значно нижчою за вартість залучення позичкового капіталу.

Головною причиною обмеженого використання лізингових угод для відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва є несприятливі фінансові умови їх здійснення. Залучення техніки та інших основних засобів за договорами лізингу, коли норма прибутку по галузі значно нижча від вартості позичкового капіталу, може призводити до ще більших проблем у відтворенні активів.

Розв’язання цих проблем пов’язане з вирішенням таких питань:

із законодавчим запровадженням інвестиційних пільг в оподаткуванні суб’єктів господарювання, які здійснюють реальні інвестиції. Цей захід буде не лише стимулювати інвестиційну діяльність, а й протидіяти циклічності економічного розвитку. Завдяки цьому і для сільгосппідприємств буде залучено в економічний механізм господарювання ефект податкового щита та підвищиться привабливість лізингових угод;

зі встановленням реального паритету цін на сільськогосподарську та промислову продукції, який забезпечував би сільськогосподарським товаровиробникам одержання норми прибутку на вкладений капітал на рівні середнього по народному господарству;

зі зниженням вартості залучення позикового капіталу, що зробить його дешевшим, знизить обсяги регулярних лізингових платежів і сприятиме розширенню лізингових угод, а отже, й підвищенню рівня продовольчої безпеки України.

Додаток А

Таблиця А. 1 Передумови розвитку лізингу в Україні

№ п\п

Структура передумов

Зміст передумов

1.

Історичні

Наявність традицій орендного підприємництва Можливість використання досвіду орендних відносин в період економічних реформ

2.

Економічні

1. Необхідність розвитку ринкових відносин, в тому числі через формування ефективних елементів ринкової інфраструктури 2. Об'єктивна потреба в нових формах і джерелах кредитування і інвестування 3. Зміни ситуації в збутовій політиці машинотехнічної продукції 4. Потреба в більш раціональному розміщенні і використанні основних засобів виробництва 5. Структурні зміни в сфері матеріального виробництва і послуг юридичним особам 6. Наявність зацікавленості зарубіжних лізингових компаній до розширення зв'язків зі споживачами в Україні 7. Можливість виходу українських товаровиробників з допомогою лізингу на ринки інших країн

3.

Організаційно-технічні

1. Наявність досвіду зовнішньоторгових орендних операцій 2. Участь банківських установ в лізингових операціях 3. Зацікавленість вітчизняних підприємців в фінансовій лізинговій діяльності 4. Проведення процесу реструктуризації великих підприємств з елементами лізингу 5. Початок процесу створення спеціалізованих лізингових компаній

4.

Суспільно-політичні

1. Державна політика, що поширюється в області лізингу 2. Наявність спеціалізованої суспільної організації "Лізинговий фонд" 3. Створення Укрлізинга

5.

Науково-дослідні

1. Відомість для спеціалістів лізингу як метода стимулювання розвитку виробничих сил 2. Наявність зарубіжних наукових шкіл в області лізингу 3. Зацікавленість в дослідженні проблем лізингу

6.

Соціальні

1. Підвищення рівня життя через оновлення основних засобів 2. Підвищення зайнятості через збільшення збуту продукції

7.

Правові

1. Створення основ законодавства про лізинг 2. Встановлення пільг по лізинговим операціям

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...