Меню сайта

Аналіз сучасної податкової системи України

Із здобуттям незалежності Україна самостійно визначає стратегію соціально-економічного розвитку, розробляє та формує незалежну фінансову політику в контексті загальнодержавної економічної політики. Однією зі складових фінансової політики є фіскальна політика, частиною якої є податкова політика [5, с.139].

Актуальність проблеми реформування податкової політики зумовлена тим, що у ході здійснюваних в Україні за роки незалежності реформ відбулися глибокі соціально-економічні перетворення. Разом з тим непослідовність процесів реформування, відсутність цілісної концепції державної економічної політики, значні структурні диспропорції в економіці призвели до глибокої і затяжної соціально-економічної кризи суспільства. Одним з важливих факторів кризових явищ в Україні стала невиважена податкова політика держави, у результаті якої відбулося гальмування інноваційно-інвестиційних процесів, що у свою чергу призвело до зниження рівня реальних податкових надходжень.

Податкова система Українина сьогоднішній день являє собою сукупність перерозподільних відносин, що виникають між державою, з одного боку, та юридичними і фізичними особами, платниками податків і податкових платежів - з іншого, із приводу безоплатного вилучення частини ВВП у бюджет держави [9].

Сутність, структура та роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що євиключним правом держави та провадиться відповідно до завдань соціально-економічного розвитку.Податки є інструментом перерозподілу ВВП і безпосередньо впливають на розвиток виробництва таформування фінансових потоків в економіці, тому ефективність податкової політики насампередхарактеризується результатами виконання основних макроекономічних показників [10, с145].

Таблиця 1.1.

Динаміка валового внутрішнього продукту України за 2004-2009 рр.[2].

Загалом темпи економічного розвитку в Україні, за винятком 2009 р., мали позитивну динаміку. Приріст номінального ВВП, зокрема у 2007 р., досяг 31,79 % (реального ВВП 8,6 %), що було спричинено зростанням виробництва, поліпшенням зовнішньоекономічної кон’юнктури, а також наслідком здійснення податкової політики. Однак, порівнюючи темпи зростання валового продукту в Україні, слід зазначити, що спостерігалася нестійка ситуація: у 2004-2006 рр. темпи росту номінального ВВП поступово скорочувалися (зниження прискорення сягнуло майже 6 %).

Аналізуючи такий важливий макроекономічний показник, як ВВП, слід зазначити, що при розрахунку не було враховано вплив тіньової економіки, рівень якої в Україні, за різними оцінками, становить 40-60 % ВВП [8].

У сучасній вітчизняній фінансовій науці податки в основному розглядаються як джерело наповнення дохідної частини бюджету через мобілізаційну та фіскальну функції, тоді як соціальна та перерозподільча проявляються дедалі слабше. Про високу фіскальність податків в Україні засвідчує аналіз динаміки темпів росту податкових надходжень до Зведеного бюджету та ВВП.

Протягом досліджуваного періоду темпи зростання податкових надходжень перевищувалианалогічний показник ВВП. Виняток становить лише 2007 р., коли темп росту доходів та податковихнадходжень Зведеного бюджету залишився на рівні попереднього року, а для ВВП цей показникзбільшився на 9,15 %. І якщо у 2007 р. ВВП зростав порівняно швидшими темпами, переважаючиріст доходів загалом, зокрема від податків, то вже у 2008-му доходи та податкові надходження зведеного бюджету зросли випереджальними темпами, відповідно на 3,6% та 9,1% швидше порівняно зВВП. Слід зазначити, що у 2008 р. надходження від податків зростали найшвидше - переважаючи іріст доходів Зведеного бюджету, і ріст ВВП. Отже, податкова політики продовжує набирати щебільш фіскального характеру, збільшуючи вагу податків у доходах та посилюючи податковий тискна економіку.

Рис. 1. Динаміка темпів зростання ВВП, доходів та податкових надходжень Зведеного бюджету України

За період 2007-2009 рр. динаміка структури доходів Зведеного бюджету демонструвала залежність від податкової політики (зміни податкових ставок окремих податків, бази оподаткування, податкових пільг тощо), а також від економічної ситуації в країні. У табл. 2 наведено дані щодо обсягівдоходів Зведеного бюджету України за період 2007-2009 рр.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...