Меню сайта

Про пріоритетні напрямки фінансування розвитку науки

У сучасних умовах наука стає безпосередньо виробничою чинністю, головною умовою розвитку науково-технічного прогресу й на його основі ріст ефективності суспільного виробництва.

Науково-дослідні організації загальнонаукового профілю перебувають у віданні НАН України й займаються розробкою теоретичних проблем, які мають загальнодержавне значення. До галузевого належать науково-дослідні, конструкторські, проектно-конструкторські й технологічні організації, підлеглі різним міністерствам і відомствам, які займаються розробкою проблем прикладного характеру.

Організаційні й економічні принципи, на які ґрунтується науково-технічна політика, закріплені в Законі України "Про наукову й науково-технічну діяльність" від 1 грудня 1998 року. Відповідно до цього закону держава забезпечує фінансування й пріоритетне матеріально-технічне забезпечення фундаментальних досліджень, довгострокових державних науково-технічних програм.

Закон України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки й техніки" від 11 липня 2001 року визначає правові, фінансові й організаційні основи цілісної системи формування й реалізації пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки в Україні. Такі напрямки формуються на п'ять років на підставі прогнозу розвитку науки й техніки і є складовою прогнозу економічного й соціального розвитку України на середньо-терміновий період.

Реалізація пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки здійснюється через систему державних наукових і науково-технічних програм, а також державне замовлення на науково-технічну продукцію.

Формування переліку державних наукових і науково-технічних програм забезпечується спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері наукової й науково-технічної діяльності.

Пріоритетні напрямки розвитку науки й техніки і їхня обґрунтованість подаються Кабінетом Міністрів України у Верховну Раду України кожні п'ять років до першого березня останнього року дії попередніх пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки.

Кабінет Міністрів України на підставі затверджених Верховною Радою України пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки організовує розробку державних наукових і науково-технічних програм у порядку, певному законодавством України.

Державні наукові й науково-технічні програми затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Обсяг коштів на фінансування державних наукових і науково-технічних програм по пріоритетних напрямках науки й техніки затверджується законом про Державний бюджет України на наступний рік у розмірі не менше 30 відсотків загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного бюджету України.

Обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначаються законом про Державний бюджет України окремо по кожному пріоритетному напрямку розвитку науки й техніки.

Визначаються такі пріоритетні напрямки розвитку науки й техніки на період до 2010 року:

- фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природних, суспільних і гуманітарних наук;

- формування демографічної політики, розвиток людського потенціалу, цивільного суспільства;

збереження навколишнього середовища;

нові біотехнології, діагностика й методи лікування найпоширеніших захворювань;

нові комп'ютерні кошти й технології інформатизації суспільства;

новітні технології й ресурсозберігаючі технології в енергетику, промисловості й агропромисловому комплексі;

нові матеріали.

Верховна Рада України як суб'єкт державної науково-технічної політики:

- визначає основні цілі, напрямки, принципи державної науково-технічної політики й правові основи функціонування науково-технічної сфери;

- встановлює обсяги бюджетного фінансування наукових досліджень і розміри державного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів для забезпечення науково-технічної діяльності;

затверджує пріоритетні напрямки розвитку науки й техніки, перелік національних науково-технічних програм і обсяги фінансування по кожнійій з них на весь строк виконання із щорічним уточненням у бюджеті;

створює систему кредитно-фінансових, податкових і митних регуляторів у науково-технічній сфері.

Науково-технічну політику здійснює Уряд України. До його компетенції належить:

- здійснення в межах, певних відповідними законодавчими актами, функцій розподілу коштів бюджету, призначених для фінансування наукових досліджень, Державного інноваційного фонду й інших державних фондів;

- визначення порядку формування й використання позабюджетних фондів для науково-технічної діяльності;

створення на основі чинного законодавства економічних, правових і організаційних механізмів, які стимулюють діяльність підприємств, об'єднань і організацій щодо прискорення науково-технічного прогресу;

організація розробки національних і державних науково-технічних програм, формування органів керування й механізму реалізації програм, контроль за їхнім виконанням;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...