Меню сайта

Механізм та система забезпечення фінансової безпеки держави

Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед державою.

У цьому контексті доволі переконливим аргументом е слова М. Єрмошенка, який зазначає, що фінансова безпека є ґрунтовною складовою економічної безпеки держави, оскільки на фінансах базується будь-яка економіка, фінанси - кров економічної системи держави. Вчений обґрунтовує необхідність забезпечення і підтримки фінансової безпеки держави, тому що вона стосується не лише держави в цілому, а й усіх галузей національного господарства, приватних підприємців, усього суспільства. Нехтування станом фінансової безпеки може призвести до катастрофічних наслідків: занепаду галузей, банкрутства підприємств і, зрештою, підриву системи життєзабезпечення держави з подальшою втратою її суверенітету [17].

Фінансова безпека держави - основний критерій її здатності здійснювати самостійну фінансово-економічну політику відповідно до своїх національних інтересів. Ця безпека визначається здатністю державних органів забезпечувати стійкість розвитку держави проти:

− впливу світових фінансових криз;

− умисних дій учасників загальносвітових фінансово-економічних відносин (держав, транснаціональних корпорацій тощо);

− впливу тіньових (кланово-корпоративних, мафіозних тощо) структур на національну економічну й соціально-політичну систему, розповсюдження злочинів та адміністративних правопорушень у фінансовій сфері, зокрема, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

− значного витоку капіталів за кордон;

− "втечі капіталу" з реального сектору економіки;

− конфліктів між чиновниками різних рівнів з приводу розподілу та використання ресурсів національної бюджетної системи.

Все перелічене також можна подати як завдання органів державної влади й управління відповідно до загальної цілі забезпечення безпечного та ефективного функціонування не лише елементів фінансової системи держави, але й усіх взаємозв'язаних із нею ланок державного управління.

Загрози фінансовій безпеці України можна поділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні загрози породжуються, головним чином, неадекватною фінансово-економічною політикою, елементарними прорахунками органів влади й управління, помилками, зловживаннями та іншими відхиленнями (безгосподарність, тяганина, різноманітні економічні злочини тощо) в управлінні фінансовою системою держави. В сучасних умовах особливу роль відіграють зовнішні загрози. Серед основних причин виникнення зовнішніх загроз фінансовій безпеці України, на нашу думку, слід виділити наступні:

− стрімкий розвиток процесів транснаціоналізації економічних зв'язків, інтернаціоналізації світового господарства;

− постійне збільшення маси капіталів, висока мобільність яких створює напружену ситуацію;

автономізація субдержавних суб'єктів (транснаціональних корпорацій, транснаціональних банків

тощо), що мають в своєму розпорядженні значну фінансову владу, їх вплив на економіку окремих країн;

− високий рівень мобільності і взаємозв'язку фінансових ринків на базі новітніх інформаційних технологій;

− різноманіття фінансових інструментів і високий рівень їх динамізму;

− взаємопроникнення внутрішньої та зовнішньої політики держав, які все більше залежать від світових фінансів (глобальна фінансова система більше не проводить межу між внутрішньою та зовнішньою економічною політикою країни, обидві вони проникають одна в одну, формуючи одна одну в міру того, як глобальні ринки переносять наслідки внутрішньої політики будь-якої країни на економіки інших країн);

− посилення конкуренції між державами в економічній та інших сферах, використання могутніми економічними суб'єктами стратегій завоювання світового економічного простору;

− надмірна залежність національних економік, зокрема, бюджетного сектору від іноземного короткострокового спекулятивного капіталу, що робить їх фінансові системи надзвичайно вразливими;

− глобальне наростання нестійкості світової фінансової системи, виникнення загрозливих кризових тенденцій, нездатність сучасних фінансових інститутів, зокрема, міжнародних ефективно їх контролювати.

Особливу роль у забезпеченні фінансової безпеки держав виконують органи економічної розвідки.

Механізм забезпечення фінансової безпеки має реалізовуватися на основі розробки відповідних наукової теорії, концепції, стратегії і тактики, проведення адекватної фінансової політики, визначення об'єктів, наявності необхідних інститутів забезпечення безпеки (суб'єктів), визначення та конкретизації інтересів, систематизації загроз, застосування засобів, способів і методів забезпечення безпеки (див. додаток А) [14].

Без обґрунтованої концепції фінансової безпеки неможливо сподіватись на реалізацію ефективного соціально-економічного розвитку держави.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...