Меню сайта

Порядок складання фінансової звітності на ВАТ «Електротермометрія»

П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів” передбачає застосування непрямого методу складання Звіту про рух грошових коштів для визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності. При використанні непрямого методу чистий прибуток до оподаткування зводиться до проміжного показника операційного доходу до обліку впливу змін в оборотних засобах. Це досягається за допомогою наступних, найбільш розповсюджених коригувань: відновлюються суми амортизаційних відрахувань, відсотків до сплати, збитку від реалізації основних засобів та інших довгострокових активів, як раніше зменшували величину прибутку; виключається дохід від інвестицій, а також суми зменшення оціночних резервів, які раніше були віднесені в кредит рахунку прибутків та збитків.

У випадку застосування непрямого методу вихідною величиною є чистий прибуток (збиток) компанії за звітний період (рік). Як базовий показник можна використати також чисті грошові надходження та виплати від операційної діяльності. Орієнтовний порядок обчислення результатів руху грошових коштів за непрямим методом наведено на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Порядок обчислення результату руху грошових коштів від операційної діяльності

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності при складанні Звіту про рух грошових коштів згідно з вимогами П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів” визначається за допомогою прямого методу.

Схему розрахунку грошових потоків, отриманих у результаті інвестиційної діяльності, наведено на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Порядок обчислення надходжень та виплат у рамках інвестиційної діяльності

Рис. 2.3. Порядок врахування надходжень та виплат у межах фінансової діяльності

Звіт про рух грошових коштів завершується розрахунком змін у величині фонду фінансових ресурсів та визначенням його обсягу на звітну дату. Для цього розмір фонду на початок звітного періоду коригується на суму надходжень та виплат від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства за звітний період (рис. 2.4.).

Рис. 2.4. Порядок розрахунку величини змін грошових коштів

Порядок заповнення розділу 1 Звіту про рух грошових коштів наведено в додатку Н.

Особливостями заповнення ф. №3 „Звіт про рух грошових коштів” є наступні:

ü При заповненні рядків 010, 030, 040, 050, 080, 090, 100, 110 результат розрахунку показників, який відповідає слову в дужках, наводиться у графі 4 „Видаток”. Наприклад, прибуток від не операційної діяльності показується в ряд.050 графи 4, збільшення оборотних активів - у рядках 080 графи 4, а збитки від не операційної діяльності та зменшення оборотних активів відображаються в рядках 050 і 080 графи 3 Звіту про рух грошових коштів;

ü Прибуток (збиток) від бартерних операцій обчислювати не слід;

ü Показник зміни забезпечень визначається як різниця між показником на кінець звітного року (графа 4) і показником на початок звітного року (графа 3) за рядком 430 форми №1 „Баланс” (якщо там не створено забезпечень для інвестиційної та фінансової діяльності). За зобов’язаннями, які виникли в підприємства внаслідок минулих подій, обов’язково створюються забезпечення;

ü Зміни оборотних активів визначаються різницею між даними Балансу на кінець і на початок року у рядках 260 (без включення показників у рядках 190, 220, 230, 240 та інших не операційних оборотних активів, які визначаються вибірково) і наводяться однією сумою у відповідній графі - або 3 „Надходження” або 4 „Видаток” при визначенні цієї різниці не враховується зміна дебіторської заборгованості з поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...