Меню сайта

Експорт та імпорт капіталу

Актуальність теми.

Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поняття «експорт капіталу» та «чистий приплив капіталу». Головною метою експорт капіталу е одержання вигід від його розміщення в інших країнах. Чистий приплив капіталу це різниця між обсягом надходжень грошових коштів з-за кордону (через позики і продаж іноземним інвесторам фінансових активів) та обсягом вивезення капіталу у формах позик іноземним позичальникам чи купівлі фінансових активів зарубіжних емітентів.

На рівні окремих країн розрізняють експорт (імпорт) приватного та державного капіталів. Основу міжнародного руху підприємницького капіталу становлять прямі та портфельні іноземні інвестиції.

Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому.

Вихід із глибокої соціально-економічної кризи неможливий без кардинального збільшення інвестицій у реальний сектор економіки, а створення надійної і керованої системи залучення інвестиційних ресурсів, що забезпечить економічне зростання, є однією з ключових проблем сучасного етапу економічного розвитку України. Саме тому тему курсової роботи вважаємо актуальною.

Мета і завдання дослідження.

Головною метою роботи є комплексне теоретичне та практичне дослідження питань експорту та імпорту капіталу та впливу міграційних процесів на інвестиційний клімат України.

Для досягнення поставленої мети намічено вирішити наступні завдання:

узагальнити наукове визначення міжнародного руху капіталів як форми міжнародних економічних відносин;

розглянути правове регулювання експорту та імпорту капіталу в Україні;

дослідити міжнародний рух капіталів та інвестицій;

проаналізувати розподіл міжнародних інвестицій в сучасному світовому господарстві;

зробити висновки стосовно формування інвестиційної стратегії в Україні;

визначити аспекти позитивного та негативного впливу іноземних інвестицій на українську економіку.

Предметом

даного дослідження є основні напрямки міжнародного руху капіталів, та умови що визначають функціонування інвестиційної діяльності.

Об'єктом

дослідження є механізм руху міжнародного капіталу та інвестицій

Методологія і методика дослідження.

Теоретичною основою і методичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і закордонних фахівців із проблем міжнародної економічної діяльності, закони України, а також інші офіційні документи і матеріали періодичної преси, присвячені дослідженню вказаних питань в їх критичному науковому осмисленні. При цьому використовувалися методи економічного і статистичного аналізу, порівняльний аналіз та ін.

    Читайте більше

    Управління формуванням прибутку підприємства
    Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...

    Управління фінансами
    Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...