Меню сайта

Діяльність Пенсійного фонду України

Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї майбутньої професії не тільки через сукупність отриманих теоретичних знань, а й з точки зору практичної діяльності реально діючих підприємств придбати елементи професійного уміння і практичних навичок.

Під час проходження практики було ознайомлено з діяльністю управління Пенсійного фонду України в м. Броварах та Броварському районі. Розібрали склад, функції, завдання, структуру та правові основи Пенсійного фонду України в м. Броварах та Броварському районі.

Метою даного звіту є показати свої знання та навички, отримані в процесі проходження виробничої практики.

Основними завдання звіту є:

.Завдання відділу є:

організація роботи по забезпеченню державної бюджетної політики в процесі складання, розкладання, виконання бюджету, кошторисів видатків на утримання апарату управління, фінансування витрат на виплату пенсій та неухильне дотримання обґрунтованості, ефективності,цільового використання коштів;

ведення бухгалтерського обліку по виконанню бюджету та фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності;

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності,необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та облік витрат, пов’язаних з виплатою пенсій, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної,а також бухгалтерської документації та звітності.

. Відділ виконує функції:

здійснює перспективне прогнозування видатків на утримання та розвиток управління, подає проекти бюджету та кошторису видатків на утримання управління з відповідними розрахунками до Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області;

приймає участь в підготовці до подання на затвердження керівництву штатних розписів управління;

забезпечує своєчасне фінансування видатків відповідно до затвердженого бюджету та кошторису видатків управління;

вносить пропозиції керівництву управління відносно змін у зведеному кошторисі на поточний рік з дотриманням вимог діючого Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ;

веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

складає на підставі бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну,зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань та здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

аналізує та узагальнює зведену місячну, квартальну та річну звітність, веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність пл. виконанню кошторису видатків на утримання апарату управління, інформує керівництво управління про фактичні наслідки господарських операцій, контролює розробку та впровадження заходів щодо дотримання фінансової дисципліни;

разом з відповідними структурними підрозділами управління готує пропозиції та проекти наказів щодо використання коштів розвитку матеріальної бази, веде облік цих коштів та здійснює фінансування витрат згідно затверджених направлень їх використання;

в межах компетенції управління координує роботу структурних підрозділів управління з питань організації фінансово-господарської діяльності, документів, що застосовуються в процесі виконання кошторису видатків на утримання управління, оплати праці, статистичної, оперативної, періодичної та річної фінансової звітності;

здійснює методичне керівництво з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності по виконанню кошторису видатків на утримання апарату управління;

щорічно аналізує та узагальнює пропозиції по встановленню надбавок до посадових окладів, вносить пропозиції по преміюванню працівників управління;

. Структура Пенсійного фонду:

. Відділ обліку надходження платежів;

. Відділ з призначення пенсій;

. Відділ з виплати пенсій;

. Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів;

. Відділ персоніфікованого обліку та інформаційних систем;

. Відділ по обслуговуванню громадян.

До основних завдань відділу обліку надходження платежів належить:

. Здійснення відповідно до затвердженого графіка перевірки правильності нарахувань внесків платників до Пенсійного фонду, витрат коштів Пенсійного фонду.

. Постійне здійснення контролю за своєчасним і повним надходженням внесків до Пенсійного фонду від громадян згідно з діючими тарифами внесків до Пенсійного фонду, в необхідних випадках контроль проводиться спільно з податковою інспекцією міста.

. Перевірка поданих платником щомісячних звітів по формі, впровадження аналітичного обліку розрахунків з платниками внесків.

. Організація роботи по припиненню діяльності платників.

. Нарахування пені з сум недоїмки за страховими внесками у разі виявлення фактів несвоєчасного перерахування платежів платникам внесків, вживання заходів щодо своєчасного перерахування сум страхових внесків до фонду і в повному обсязі.

Основними завданнями відділів з призначення пенсій, та відділу з виплати пенсій є:

проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо законодавства про пенсійне забезпечення, надання консультаційної допомоги:

перевірка правильності та достовірності документів про призначення пенсій;

перевірка правильності визначення права на пенсію та її розміру;

забезпечення автоматизованого оброблення документів та інформації щодо виплати пенсій;

складання відомостей та інших документів на виплат пенсій, їх передача підприємствам поштового зв'язку, банківським установам, через які здійснюється виплата пенсій;

визначення потреби у коштах на виплату пенсій, складання відповідних заявок;

    Читайте більше

    Аналіз фінансового стану підприємства
    З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...

    Фінансові розрахунки
    В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...