Меню сайта

Оподаткування прибутку юридичних осіб

Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями.

Сучасний економічний розвиток України і її регіонів у значній мірі визначається станом податкової політики. Податкова система, через яку здійснюється податкова політика, як складова частина бюджетної політики держави повинна бути побудована таким чином, щоб вона не перешкоджала нормальному здійсненню розширеного відтворювання з урахуванням необхідних резервів для кожного типу господарства.

На сьогодні система оподаткування акумулює в собі інтереси різних соціальних груп. В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємства. Ефективність функціонування підприємства визначається багатьма обставинами. Але кінцевим критерієм (показником) ефективності діяльності підприємства є прибуток. Таким чином, держава, впливаючи на прибуток юридичних осіб, може здійснювати регулювання основних економічних процесів, що відбуваються у країні в цілому.

Податок на прибуток підприємств вже довгий час є одним із найголовніших і найвагоміших джерел наповнення державного бюджету. І так буде й надалі, якщо з боку держави буде якось стимулюватись ведення підприємницької діяльності. Адже саме підприємства (не має значення чи це велика корпорація, чи мале підприємство) роблять такий вагомий внесок в розвиток економіки країни. Система оподаткування прибутку юридичних осіб має ряд суттєвих недоліків і потребує вдосконалення. Це й пояснює актуальність обраної теми.

В умовах фінансової кризи бюджетні надходження залежать від результатів діяльності суб’єктів господарювання. Саме тому, правильно та раціонально організована система оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, бути простою і зрозумілою, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків.

У будь-якій державі юридичні особи зобов’язані віддавати частину своїх доходів на загальнодержавні потреби. Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних і правових інститутів.

В Україні податкове регулювання прибутків юридичних осіб перебуває у стадії становлення. Складний механізм нарахування податків до бюджету, часті зміни податкового законодавства ускладнюють як теоретичне сприйняття окремих податків, так і практичне їх нарахування.

Питання оподаткування прибутку підприємств є предметом дослідження багатьох вчених-економістів, зокрема: Сердюка О.М., Крисоватого А.І., Соколовської А.М., Резніченко О.О., Василика О.Д., Олійника О.В. та інших. Однак, досліджень щодо організації напрямів реформування недостатньо.

Метою дослідження є всебічне вивчення процесу справляння податку на прибуток, механізму його розрахунку та розробка практичних рекомендацій щодо його реформування.

Досягнення поставленої мети магістерської роботи обумовлене вирішенням наступних завдань:

1) дослідити сутність та особливості справляння податку на прибуток;

2) проаналізувати історію справляння податоку на прибуток в Україні;

) вивчити сучасний стан справляння податку на прибуток;

) проаналізувати динаміку надходження коштів за податком на прибуток;

) дати обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення системи оподаткування прибутку підприємств та розглянути усі можливі напрямки вирішення проблем у цій сфері, спираючись на досвід розвинених країн.

Об’єктом дослідження виступають прибутки юридичних осіб і система оподаткування таких прибутків вцілому.

Предмет дослідження - економічні відносини, що виникають між державою у вигляді податкових органів та платниками податків (суб’єктами господарювання) з приводу справляння податку на прибуток до бюджету країни.

При написанні магістерської роботи було використано ряд методів дослідження:

· бібліографічний метод (дослідження літературних джерел та статистичних матеріалів, пошук необхідної інформації);

· аналітичний метод (аналіз окремих складових об’єкта та предмети дослідження);

· метод порівняння (співставлення подібних параметрів або показників об’єкта дослідження за якимись критеріями - часовими, якісними, кількісними тощо);

· метод узагальнення (формування відповідних узагальнюючих висновків, що базуються на використанні ряду інших методів дослідження).

Інформаційною базою магістерської роботи є законодавчі документи та нормативні акти України, праці вітчизняних і закордонних вчених- економістів з питань оподаткування податку на прибуток.

Наукова новизна дослідження полягає у розробці низки науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні.

Практичне значення одержаних результатів полягає у проведенні детального та глибокого аналізу досліджуваної проблеми, що може бути використано в подальших наукових дослідженнях даного напрямку.

    Читайте більше

    Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
    На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...

    Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
    Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...