Меню сайта

Класифікація доходів за джерелам формування

ü Господарські операції, які входять до складу операційної діяльності носять самий регулярний характер.

ü Операційна діяльність орієнтується в основному на товарний ринок, в той час як фінансова та інвестиційна - на фінансовий ринок.

ü В процесі операційної діяльності використовується значний обсяг живої праці, на відміну від інших видів діяльності, де такі затрати неістотні. (Відповідно і здатність підприємства генерувати операційний прибуток залежить від кваліфікації трудових ресурсів).

Операційна діяльність складається з ряду послідовних етапів, характер яких визначається галузевими особливостями. Наприклад підприємствам промисловості притаманні такі етапи:

1. Закупівля сировини, матеріалів, необхідних видів обладнання (постачальницька діяльність).

2. Виробництво готової продукції (виробнича діяльність).

. Реалізація готової продукції (збутова діяльність).

В формування доходів перші два етапи безпосередньо пов’язані з формуванням витрат, а третій етап - з формуванням доходів і прибутку.

В системі господарської діяльності, що забезпечує формування прибутку певне місце займає інвестиційна діяльність.

Інвестиційна діяльність

підприємства представляє собою цілеспрямований процес пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об’єктів інвестування, формування збалансованої інвестиційної програми та забезпечення її реалізації.

Інвестиційна діяльність характеризується наступними головними особливостями:

ü Вона є головною формою забезпечення зростання операційної діяльності підприємства і по відношенню до її цілей носить підпорядкований характер. (Звісно, що на певних етапах розвитку підприємства окремі форми інвестицій можуть приносити більший прибуток ніж операційна діяльність, але не дивлячись на це головним стратегічним завданням підприємства є розвиток операційної діяльності. Інвестиційна діяльність повинна забезпечувати зростання операційного прибутку за двома основними напрямками:

) Шляхом забезпечення зростання операційних доходів за рахунок збільшення обсягу виробничо-збутової діяльності (будівництво нових філіалів .);

) Шляхом забезпечення зниження операційних витрат (оновлення морально застарілого обладнання)

ü Форми та методи інвестиційної діяльності в меншій мірі залежать від галузевих особливостей підприємства ніж операційна діяльність. Цей зв’язок опосередковується тільки об’єктами інвестування.

ü Обсяги інвестиційної діяльності характеризуються істотною нерівномірністю за окремими періодами. Циклічність обумовлюється необхідністю попереднього накопичення кошті; очікуванням сприятливих зовнішніх та внутрішніх умов.

ü Інвестиційний прибуток підприємства формується із значним лагом запізнення. Тобто між витратами інвестиційних ресурсів та отриманням інвестиційного прибутку зазвичай проходить досить значний період часу. Розмір лагу запізнення залежить від протікання інвестиційного процесу (послідовне, паралельне, інтервальне).

ü Інвестиційна діяльність формує особливий самостійний вид грошових потоків, які істотно розрізняються в окремі періоди за своєю направленістю.

Під фінансовою діяльністю

підприємства необхідно розуміти систему заходів по забезпеченню залучення необхідного обсягу капіталу із зовнішніх джерел і своєчасному і повному виконанню зобов’язань по його обслуговуванню та поверненню.

Для наявного представлення об’єкта фінансової діяльності розглянемо склад зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів:

З

алучення додаткового акціонерного

Ф

інансовий кредит, отриманий від банку капіталу;

Ф

інансова допомога на безповоротній

Ф

інансовий лізинг основі;

Б

езкоштовно отримані матеріальні та

П

одатковий кредит нематеріальні активи;

В

ипуск облігацій підприємством

Т

оварний кредит

Особливостями фінансової діяльності підприємства є:

ü Вона є головною формою забезпечення розвитку операційної та інвестиційної діяльності. Її задачі визначаються стратегією розвитку операційної діяльності підприємства і його інвестиційною політикою. Але по відношенню до попередніх видів діяльності вона є їм підпорядкованою.

ü Фінансова діяльність носить стабільний характер, тобто здійснюється постійно. Кожне підприємство постійно має потребу в тій чи в іншій мірі в зовнішньому фінансуванні.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...