Меню сайта

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств

Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товариство є об'єктом і суб'єктом права колективної власності акціонерів, права на частки якої, за загальним правилом, є трансфертними, можуть вільно передаватися ними іншим особам.

Вибір автором теми дослідження зумовлений тим, що управління фінансами займають значну частину у фінансовій діяльності підприємства. Для зниження фінансових витрат необхідно їх грамотне планування з використанням чинного законодавства. Питання фінансування є дуже актуальним для будь-якого підприємства.

Підприємство у формі акціонерного товариства - найвигідніший і найпоширеніший тип організації підприємства у країнах з розвинутою ринковою економікою. Ця популярність ґрунтується на трьох важливих перевагах, які корпорація має над власним ділом і товариством з обмеженою відповідальністю. По-перше, корпоративна форма забезпечує мобілізацію великих грошових сум шляхом реалізації акцій серед населення. По-друге, вона забезпечує передачу окремих інтересів власності, оскільки акції можуть легко продаватися іншим особам. По-третє, вона накладає на акціонера відповідальність тільки у межах свого капіталу.

Дослідження, проведені в даній роботі, мають велике теоретичне та практичне значення, оскільки містять досвід західних консультантів, наявну в Україні нормативну базу, а також методику проведення аналізу фінансової діяльності акціонерних товариств.

В процесі поступового реформування української економіки посилюється увага до ефективного функціонування підприємств як фундаменту економічної стабільності країни. Одночасно з трансформацією економіки, в Україні відбувається зміна форм власності більшості підприємств і створення на їх основі переважно акціонерних товариств. Недостатній досвід корпоративного управління в Україні позначився на недосконалому здійсненні фінансової діяльності акціонерних товариств, що створює перешкоди і не забезпечує умов для одержання прибутку.

Практика функціонування акціонерних товариств на Україні далека від досконалості, що обумовлюється цілою низкою причин: порівняно нетривалим періодом їхнього існування; нестачами законодавчої бази регулювання їхньої діяльності; не використанням у повному обсязі фінансових інструментів мобілізації засобів, що широко поширені у світовій практиці і т.п.

Все перераховане вище підтверджує актуальність цієї теми.

Мета дипломної роботи - вивчення теоретичних основ і сутності процесу управління фінансами акціонерних товариств, а також розробка шляхів вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств.

Мета дипломної роботи визначила необхідність вирішення наступних завдань:

- дослідження теоретичних основ управління фінансами акціонерних товариств;

- здійснення аналізу фінансового стану ПрАТ "Співдружність" та розрахунок основних показників фінансового стану досліджуваного підприємства;

- визначення шляхів вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств.

Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства.

Об’єктом дослідження є акціонерні підприємства України. Поглиблене дослідження ґрунтується на розгляді фінансово-економічного стану ПрАТ "Співдружність" .

Інформаційною базою стали теоретичні матеріали, статут ПрАТ "Співдружність" , аналітичні та синтетичні дані бухгалтерського обліку за 2009-2011 роки.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділу, висновків, списку літератури та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і завдання дослідження, відображена практична значимість результатів.

Перший розділ складається з чотирьох підпунктів 1.1. Огляд літературних джерел в ньому розглядається вся література використана в цій дипломній роботі. 1.2 Сутність та зміст фінансів акціонерних товариств в даному пункті розкривається сутність, поняття і значення фінансів акціонерних товариств. Наступний пункт 1.3 Правові та організаційні засади діяльності акціонерних товариств в Україні, розглядається більш повно правова та нормативна система діяльності підприємства, згідно з Закону України про акціонерні товариства. Останній пункт першого розділу 1.4 Принципи та особливості управління фінансами акціонерних товариств. У ньому розглядається визначення стратегічних цілей підприємства, фінансові аспекти.

Другий розділ дипломної роботи складається з трьох частин. 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства в даному пункті розглядається діяльність підприємства ПрАТ "Співдружність", його структура та економічна характеристика. Наступна частина 2.2 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства ПрАТ "Співдружність" Наступна частина 2.3 Оцінка фінансового стану ПрАТ "Співдружність» розглядається фінансовий стан підприємства, проводиться аналіз фінансової стійкості та аналіз ліквідності підприємства. Наступна частина 2.4 Дослідження механізму управління фінансами ПрАТ "Співдружність» розглядається фінансова діяльність підприємства, згідно з балансом підприємства.

Третій розділ так само складається з трьох частин.

Перша частина даного розділу «Напрями підвищення ефективності фінансового управління ПрАТ "Співдружність»», у даному пункті розглядається напрями підвищення ефективності фінансового управління на анализірованному підприємстві.

Наступна частина даного розділу звучить «Шляхи підвищення ефективності механізму фінансового управління ПрАТ "Співдружність», розглядаються шляхи підвищення фінансового управління. І остання частина даного розділу - «Зарубіжний досвід управління фінансами корпорацій та оцінка доцільності його використання в Україні». Розглядається досвід інших країн у формуванні та управлінні фінансами акціонерних товариств.

Третій розділ дипломної роботи - шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств. Також складається з трьох частин.

    Читайте більше

    Бюджетний менеджмент
    Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

    Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
    Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...