Меню сайта

Перспективи вдосконалення діяльності ДПС України в умовах проведення адміністративної реформи

Подальше удосконалення податку на прибуток слід підпорядкувати передусім меті стимулювання інвестиційної активності підприємств, науково-технічного прогресу. Є два шляхи реалізації цієї мети - зниження ставки податку і запровадження інвестиційних податкових пільг. Зниження податкової ставки, вивільняючи частину прибутку з-під оподаткування, створює рівні умови для його перетворення на інвестиції. Внаслідок нейтральності щодо вибору напрямків використання прибутку цей шлях удосконалення податку на прибуток сучасна фінансова наука вважає найбільш прийнятним. У свою чергу прийнятність цього шляху зумовлюється тим, що, по-перше, розвинуті механізми ринкового саморегулювання самі собою спонукають суб'єктів підприємницької діяльності до раціонального використання прибутку, тому додаткові стимули вважаються зайвими, до того ж здатними викривляти дію ринкових регуляторів, по-друге, тим, що внаслідок універсального характеру технічних перетворень в усіх сферах господарської діяльності, властивого сучасному етапу НТП, адекватною не менш як у два рази, порівняно з його розміром, встановленим за вчинення відповідного податкового правопорушення. Відповідних прогресивних норм, що підвищують рівень захищеності прав та інтересів платників від сваволі органів податкової служби, немає в проекті Податкового кодексу України, тоді як все цінне з російського кодексу варто було б імплемен-тувати в український.

Викладене вище визначає напрямки удосконалення проекту Податкового кодексу України в процесі його доопрацювання. Основні серед них такі:

• забезпечення закритого (остаточного) переліку прав, обов'язків і відповідальності платників та контролюючих органів з метою запобігання продовженню негативної тенденції до розширення функцій і прав органів державної податкової служби України;

• забезпечення дотримання балансу прав і обов'язків всіх учасників податкових відносин;

• доповнення переліку прав і обов'язків контролюючих органів і платників тими правами і обов'язками, про які вже йшлося; визначення в Податковому кодексі відповідальності контролюючих органів та механізму забезпечення і захисту прав платників.

Ефективність функціонування податкової системи України залежить не лише від правової регламентації прав і обов'язків платників та органів державної податкової служби, а й від організаційної структури останньої, податкового менеджменту та матеріально-технічного забезпечення податкових органів.

Еволюцію організаційної структури характеризують два найбільш суттєвих нововведення: перехід до функціональної організації державної податкової служби України і включення до її складу податкової міліції. Якщо перше нововведення є кроком на шляху удосконалення податкового менеджменту, то друге можна оцінювати з різних позицій. В офіційних оцінках наголошується на позитивному значенні цього об'єднання для поліпшення адміністрування податків, посилення боротьби з ухиленнями від сплати їх.

На нашу думку, включення до податкової служби спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями можна оцінювати й з іншого боку, а саме як чинник посилення концентрації в одних руках надміру широких повноважень, що в умовах високого ступеня корумпованості суспільства не може не мати негативних наслідків. Окрім того, недостатньо визначеними залишаються засади такого включення. Взагалі діяльність податкової міліції, її права, обов'язки і відповідальність недостатньо регламентовані. Вони не виписані й у проекті Податкового кодексу України.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...