Меню сайта

Рекомендації по вдосконаленню формування та розподілу прибутку підприємства

В аналітичній частині курсової роботи з'ясовано, що основними причинами скорочення прибутку відкритого акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод" в 2009 році є зменшення виручки від реалізації продукції, товарів, послуг та ріс собівартості. Як показав аналіз результатів маркетингового дослідження, проведеного в 2009 році силами самого підприємства, зменшення виручки від реалізації перш за все пов'язане з розвитком конкуренції в галузях діяльності здійснюваних даним підприємством, відтоком частини споживачів послуг відкритого акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод", звуження ринку збуту. Звідси випливає, що обладнання простоює, а витрати на його обслуговування залишаються колишніми.

Керівництво підприємства має чітко уявляти, за рахунок яких джерел ресурсів організація буде здійснювати свою діяльність і в які сфери діяльності буде вкладатися капітал. Турбота про фінанси є відправним моментом і кінцевим результатом діяльності будь-якого підприємства.

Перехід до ринкових відносин вимагає глибоких зрушень в діяльності підприємства. Необхідно здійснювати крутий поворот в інтенсифікації виробництва, переорієнтувати підприємство на повне і першочергове використання якісних чинників економічного зростання.

В умовах переходу до ринкової економіки дуже важливі заходи науково-технічного характеру. Найважливішим фактором підвищення ефективності виробництва був і залишається науково-технічний прогрес. Недостатньо стимулювалася розробка та впровадження заходів по новій техніці - оновлена техніка в 2010 році становить лише 4%. В сучасних умовах формування ринкових відносин потрібні революційні, якісні зміни, перехід до нових технологій, переозброєння на основі новітніх досягнень науки і техніки. Колектив підприємства, його керівники головну увагу приділяють матеріальному стимулюванню праці, про що свідчить зменшення чисельності робітників на 14 осіб та збільшення фонду оплати праці на 29,2 тис. грн. Більша частина прибутку після сплати податків направляється до фонду споживання. Очевидно, що підприємству потрібно приділяти належну увагу розвитку виробництва на перспективу і направляти необхідні кошти на нову техніку, оновлення виробництва, на освоєння та випуск нової продукції.

Крім цього, необхідно створити організаційні передумови, економічні та соціальні мотивації для творчої праці працівників. Корінні перетворення в техніці і технології, мобілізація всіх, не тільки технічних, але й організаційних, економічних і соціальних чинників створюють передумови для значного підвищення продуктивності праці. Належить забезпечити впровадження новітньої техніки і технології, широко застосовувати на виробництві прогресивні форми наукової організації праці, удосконалювати її нормування, домагатися зростання культури виробництва, зміцнення порядку, дисципліни, стабільності трудових колективів.

Таким чином, можна зробити висновок, що на підприємстві відкрите акціонерне товариство "Дослідний електромонтажний завод" необхідно направляти кошти в:

) фонд розвитку матеріально-технічної бази, з метою освоєння випуску нових видів продукції, і зниження собівартості;

) фонд матеріального заохочення.

Дані заходи в перспективі дозволять значно поліпшити конкурентоздатність відкритого акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод" за рахунок використання досягнень науково-технічного прогресу і збільшення продуктивності праці.

За своєю природою інвестиції поділяються на виробничі, комерційні, фінансові, соціальні, інтелектуальні і т.д. За цільовим призначенням їх можна поділити на такі види:

а) оновлення наявної матеріально-технічної бази підприємства;

б) нарощування виробничої потужності підприємства;

в) витрати, не пов'язані зі зміною фінансових результатів діяльності (будівництво житла, об'єктів соцкультпобуту, витрати на екологію і т.п.);

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...