Меню сайта

Рекомендації по вдосконаленню формування та розподілу прибутку підприємства

г) довгострокові фінансові вкладення в акції інших підприємств, корпоративні спільні підприємства, що забезпечують гарантовані джерела доходів або поставок сировини, збуту продукції і т.д.;

д) нематеріальні активи.

Інвестиції мають велике значення не тільки для майбутнього стану підприємства, а й для економіки країни в цілому. З їх допомогою здійснюється розширене відтворення основних засобів, як виробничого так і не виробничого характеру, зміцнюється матеріально-технічна база суб'єкта господарювання. Це дозволяє підприємствам збільшувати обсяги виробництва продукції, покращувати умови праці та побуту працівників. Від них залежать собівартість, асортимент, якість, новизна продукції, її конкурентоспроможність.

В інвестиційному процесі важливий не тільки екстенсивний метод розвитку, тобто кількісне зростання інвестицій, але і їх якісне зростання, що особливо важливо. Високий технічний склад капіталу або наукомісткі високотехнологічні інвестиції якраз відображає їхні якісні сторони. Кількісний ріст інвестицій забезпечується на підприємстві мобілізацією коштів за рахунок скорочення невиробничих витрат.

Для прийняття рішень про капітальні вкладення підприємству необхідно порівняти суму витраченого фізичного та інтелектуального капіталу з документальним прибутком, який може бути отриманий в майбутньому. Часто майбутні прибутки від капіталовкладень можуть виявитися вище або нижче, ніж очікувалося. Так з'являється необхідність враховувати подібну невизначеність і зв'язані з нею фінансові й інші ризики. Ризиковий бізнес є найбільш ефективною формою організації інвестиційних проектів. Але з точки зору промислового підприємства він має великий недолік, що полягає в занадто високому ступені підприємницького ризику. Крім того, розгляд інвестиційної практики підприємств показало, що немає стандартних рішень по інвестиціях і кожен інвестиційний процес, як правило, вимагає особливого підходу.

Таким чином, слід зазначити, що на підприємстві відкрите акціонерне товариство "Дослідний електромонтажний завод"можна застосувати наступний механізм удосконалення використання прибутку - створення інвестиційного фонду. Фонд створюється шляхом придбання фізичними або юридичними особами інвестиційних паїв таких фондів - за винятком державних органів.

У процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємство ВАТ "Дослідний електромонтажний завод" має самостійно визначити обсяг, напрямки, розміри та ефективність інвестицій і на свій розсуд залучити на договірній, переважно конкурсній, основі (у тому числі через торги підряду) фізичних та юридичних осіб, необхідних йому для реалізації інвестицій.

Отже, прибуток є невід’ємною складовою діяльності будь-якого підприємства. Його збільшення має бути першочерговим завданням відкритого акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод", адже саме прибуток впливає не розвиток підприємства. За рахунок чистого прибутку сплачується заробітна плата, частково або повністю фінансується виробництво. Саме з прибутку формуються витрати, без яких не можливе фінансування підприємства.

Основними шляхами вдосконалення формування та розподілу прибутку є розвиток інвестиційної діяльності та направляння прибутку в фонд розвитку матеріально-технічної бази, що приведе до переоснащення підприємства більш новим та економним устаткуванням, яке дозволить виробляти конкурентоздатну продукцію та зменшить її собівартість, що в свою чергу й приведе до збільшення прибутку відкритого акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод".

Висновки

В умовах ринкової економіки чистий прибуток є основою економічного та соціального розвитку підприємства. Постійне збільшення чистого прибутку - це стале джерело фінансування розвитку виробництва (реінвестування прибутку), виплати дивідендів, створення резервних фондів, задоволення соціальних і матеріальних потреб працівників підприємства, благодійної діяльності. Чистий прибуток - найважливіший показник для оцінювання виробничої та фінансової діяльності підприємств, оскільки відбиває ступінь його активності та фінансового благополуччя.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...