Меню сайта

Напрями реформування податкової системи України

Податкового кодексу України (далі - ПКУ) акцизний податок віднесено до складу загальнодержавних податків і зборів. Відповідно до пп. 14.1.4 ПКУ акцизний податок - це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, який включається до ціни таких товарів (продукції) [3]. До підакцизних товарів (продукції) відносять товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку. До них віднесено:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли. Податкова система повинна сприяти розширеному відтворенню, наповненню доходів до бюджету, розвитку бізнесу та зростання добробуту всього населення [2]. У відповідності з цим завданням повинні бути реалізовані основні принципи побудови податкової системи: загальність, стабільність, обов'язковість, соціальна справедливість, адміністративна простота, прощена система оподаткування.

Отже, податковий кодекс не можемо вважати завершеним нормативним документом всистемі оподаткування, оскільки не охоплює усіх податкових платежів і потребує суттєвого доповнення з метою консолідації системи оподаткування. Саме тому дана проблематика є актуальною і потребує подальшого розпрацювання у наукових працях.

Напрями реформування окремих податків і зборів (обов'язкових платежів)

Податок на прибуток підприємств:

усунення економічно необґрунтованих розбіжностей між нормами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку щодо визначення і оцінки доходів та витрат з метою створення умов для складання декларації про прибуток за даними бухгалтерського обліку;

реформування оподаткування прибутку підприємств фінансового сектору економіки (2008 р.);

поширення загальної системи оподаткування прибутку на всі суб'єкти господарювання (з 2010 р.);

звільнення емісійного доходу від оподаткування при здійсненні емітентом первинного розміщення цінних паперів;

поетапне зниження ставки податку до 22 % у 2010 р., зі зменшенням її у наступних роках (починаючи з 2012 р.) - до 20%;

забезпечення стимулюючої ролі податкової амортизації в оновленні основних фондів шляхом використання принципу "прискореної амортизації" для виробничих активів при запровадженні новітніх енергозберігаючих та ін. інноваційних технологій;

запровадження з 2007 р. інвестиційного податкового кредиту з податку на прибуток підприємств для суб'єктів господарювання, які реалізують на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях пріоритетного роз-витку інвестиційні проекти;

стимулювання інвестиційної діяльності шляхом запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту з податку на прибуток підприємств для всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють кваліфіковані інвестиції інноваційного спрямування (зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток в обсязі, еквівалентному частці витрат поточного податкового періоду, що були спрямовані на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, 2014 р.).

Податок із доходів фізичних осіб:

реалізація принципів прибуткового оподаткування, властивого соціальним державам;

розширення бази оподаткування за рахунок стягнення податку з усіх видів доходів, у т. ч. пасивних, крім цільових, які виплачуються з державних цільових фондів, створених відповідно до закону, або отриманих як компенсація, відшкодування певного роду втрат;

запровадження заявочного принципу реєстрації са- мозайнятих осіб - платників податку в податкових органах (спрощення процедури реєстрації);

застосування непрямих методів для визначення об'єкта оподаткування (відповідність витрат доходам);

удосконалення системи оподаткування пасивних доходів з метою стимулювання інвестиційної діяльності.

Податок на додану вартість:

створення необхідних передумов для запровадження податкової звітності в розрізі контрагентів в електронному вигляді;

застосування нульових ставок податку виключно під час здійснення експортних операцій;

забезпечення бюджетного відшкодування ПДВ за ре-зультатами двох звітних періодів платників податку, що:

а) здійснюють систематичні поставки на експорт;

б) мають значні інвестиційні витрати;

в) здійснюють сезонні закупки товарів.

Під час проведення інших господарських операцій ПДВ відшкодовується у разі, якщо ці суми не погашені подат-ковими зобов'язаннями протягом шести звітних періодів; запровадження спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств; поетапне зниження ставки ПДВ до 18 %.

Акцизний збір:

поступове наближення порядку оподаткування акцизним збором до стандартів ЄС, а також приведення його у відповідність до вимог СОТ;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...