Меню сайта

Напрями реформування податкової системи України

Податкового кодексу України (далі - ПКУ) акцизний податок віднесено до складу загальнодержавних податків і зборів. Відповідно до пп. 14.1.4 ПКУ акцизний податок - це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, який включається до ціни таких товарів (продукції) [3]. До підакцизних товарів (продукції) відносять товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку. До них віднесено:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли. Податкова система повинна сприяти розширеному відтворенню, наповненню доходів до бюджету, розвитку бізнесу та зростання добробуту всього населення [2]. У відповідності з цим завданням повинні бути реалізовані основні принципи побудови податкової системи: загальність, стабільність, обов'язковість, соціальна справедливість, адміністративна простота, прощена система оподаткування.

Отже, податковий кодекс не можемо вважати завершеним нормативним документом всистемі оподаткування, оскільки не охоплює усіх податкових платежів і потребує суттєвого доповнення з метою консолідації системи оподаткування. Саме тому дана проблематика є актуальною і потребує подальшого розпрацювання у наукових працях.

Напрями реформування окремих податків і зборів (обов'язкових платежів)

Податок на прибуток підприємств:

усунення економічно необґрунтованих розбіжностей між нормами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку щодо визначення і оцінки доходів та витрат з метою створення умов для складання декларації про прибуток за даними бухгалтерського обліку;

реформування оподаткування прибутку підприємств фінансового сектору економіки (2008 р.);

поширення загальної системи оподаткування прибутку на всі суб'єкти господарювання (з 2010 р.);

звільнення емісійного доходу від оподаткування при здійсненні емітентом первинного розміщення цінних паперів;

поетапне зниження ставки податку до 22 % у 2010 р., зі зменшенням її у наступних роках (починаючи з 2012 р.) - до 20%;

забезпечення стимулюючої ролі податкової амортизації в оновленні основних фондів шляхом використання принципу "прискореної амортизації" для виробничих активів при запровадженні новітніх енергозберігаючих та ін. інноваційних технологій;

запровадження з 2007 р. інвестиційного податкового кредиту з податку на прибуток підприємств для суб'єктів господарювання, які реалізують на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях пріоритетного роз-витку інвестиційні проекти;

стимулювання інвестиційної діяльності шляхом запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту з податку на прибуток підприємств для всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють кваліфіковані інвестиції інноваційного спрямування (зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток в обсязі, еквівалентному частці витрат поточного податкового періоду, що були спрямовані на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, 2014 р.).

Податок із доходів фізичних осіб:

реалізація принципів прибуткового оподаткування, властивого соціальним державам;

розширення бази оподаткування за рахунок стягнення податку з усіх видів доходів, у т. ч. пасивних, крім цільових, які виплачуються з державних цільових фондів, створених відповідно до закону, або отриманих як компенсація, відшкодування певного роду втрат;

запровадження заявочного принципу реєстрації са- мозайнятих осіб - платників податку в податкових органах (спрощення процедури реєстрації);

застосування непрямих методів для визначення об'єкта оподаткування (відповідність витрат доходам);

удосконалення системи оподаткування пасивних доходів з метою стимулювання інвестиційної діяльності.

Податок на додану вартість:

створення необхідних передумов для запровадження податкової звітності в розрізі контрагентів в електронному вигляді;

застосування нульових ставок податку виключно під час здійснення експортних операцій;

забезпечення бюджетного відшкодування ПДВ за ре-зультатами двох звітних періодів платників податку, що:

а) здійснюють систематичні поставки на експорт;

б) мають значні інвестиційні витрати;

в) здійснюють сезонні закупки товарів.

Під час проведення інших господарських операцій ПДВ відшкодовується у разі, якщо ці суми не погашені подат-ковими зобов'язаннями протягом шести звітних періодів; запровадження спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств; поетапне зниження ставки ПДВ до 18 %.

Акцизний збір:

поступове наближення порядку оподаткування акцизним збором до стандартів ЄС, а також приведення його у відповідність до вимог СОТ;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...