Меню сайта

Оцінка фінансового стану приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [3], до складу річної бухгалтерської звітності включаються:

бухгалтерський баланс - форма № 1. Баланс - головна форма бухгалтерської звітності. Він показує стан активів підприємства та джерела їх формування на певну дату.

звіт про фінансові результати та їх використання - форма № 2. Звіт про фінансові результати та їх використання містить інформацію про процес формування та використання прибутку за певний період часу. Дані форми № 2 об'єднують показники балансу на початок і кінець звітного періоду.

звіт про зміни власного капіталу - форма - № 3. Звіт про зміни власного капіталу повинен розкривати додаткові дані про зміни в капіталі (статутному, додатковому, резервному, нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)) організації (залишки на початок звітного року, надходження (зменшення) за звітний період, залишки на кінець звітного року).

Згадані вище документи представлені в другому, третьому і четвертому додатку відповідно. Вони є основою для проведення розрахунків та багатостороннього аналізу фінансової діяльності приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер».

звіт про рух грошових коштів - форма № 4. Звіт про рух грошових коштів (форма № 4) відображає залишок грошових коштів на початок року, надходження і витрату протягом року, залишок на кінець року.

- додаток до бухгалтерського балансу - форма № 5 - включає дев'ять розділів, що відображають рух власного і позикового капіталів, дебіторської і кредиторської заборгованості та ін

звіт про цільове використання грошових коштів - форма № 6 - застосовується некомерційними організаціями, де вони відображають дані по основній (статутний) діяльності про залишки коштів, раніше надійшли в якості вступних, членських, добровільних внесків, дані про надходження таких коштів та їх витрачання в Протягом звітного періоду і залишки на кінець звітного періоду.

Ці документи є базою для здійснення повного багатостороннього аналізу. Отже, проаналізуємо діяльність підприємства за такими основними напрямами: майновий стан, склад, структура і динаміка довгострокових і оборотних активів підприємства, аналіз джерел фінансування діяльності підприємства, структура капіталу, середньозважена вартість капіталу, аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, аналіз прибутку і рентабельності, як основних факторів ефективності функціонування підприємства.

Майновий стан підприємства. Економічний потенціал організації може бути охарактеризований двояко: з позиції майнового стану підприємства і з позиції його фінансового положення. Обидві ці сторони фінансово-господарської діяльності взаємопов'язані - нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового становища і навпаки. Стійкість фінансового положення підприємства в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи.

В процесі функціонування підприємства величина активів, їх структура зазнають постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про які мали місце якісні зміни в структурі засобів та їх джерел, а також динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності. Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел. Вертикальний аналіз дозволяє перейти до відносних оцінок і проводити господарські порівняння економічних показників діяльності підприємств, що розрізняються по величині використаних ресурсів, згладжувати вплив інфляційних процесів, що спотворюють абсолютні показники фінансової звітності. Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, в яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їх значення. Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому на практиці не рідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру бухгалтерської звітності, так і динаміку окремих її показників. Обидва ці види аналізу особливо цінні при міжгосподарських порівняннях, тому що дозволяють порівнювати звітність різних по виду діяльності та обсягами виробництва підприємств.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...