Меню сайта

Оцінка фінансового стану приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [3], до складу річної бухгалтерської звітності включаються:

бухгалтерський баланс - форма № 1. Баланс - головна форма бухгалтерської звітності. Він показує стан активів підприємства та джерела їх формування на певну дату.

звіт про фінансові результати та їх використання - форма № 2. Звіт про фінансові результати та їх використання містить інформацію про процес формування та використання прибутку за певний період часу. Дані форми № 2 об'єднують показники балансу на початок і кінець звітного періоду.

звіт про зміни власного капіталу - форма - № 3. Звіт про зміни власного капіталу повинен розкривати додаткові дані про зміни в капіталі (статутному, додатковому, резервному, нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)) організації (залишки на початок звітного року, надходження (зменшення) за звітний період, залишки на кінець звітного року).

Згадані вище документи представлені в другому, третьому і четвертому додатку відповідно. Вони є основою для проведення розрахунків та багатостороннього аналізу фінансової діяльності приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер».

звіт про рух грошових коштів - форма № 4. Звіт про рух грошових коштів (форма № 4) відображає залишок грошових коштів на початок року, надходження і витрату протягом року, залишок на кінець року.

- додаток до бухгалтерського балансу - форма № 5 - включає дев'ять розділів, що відображають рух власного і позикового капіталів, дебіторської і кредиторської заборгованості та ін

звіт про цільове використання грошових коштів - форма № 6 - застосовується некомерційними організаціями, де вони відображають дані по основній (статутний) діяльності про залишки коштів, раніше надійшли в якості вступних, членських, добровільних внесків, дані про надходження таких коштів та їх витрачання в Протягом звітного періоду і залишки на кінець звітного періоду.

Ці документи є базою для здійснення повного багатостороннього аналізу. Отже, проаналізуємо діяльність підприємства за такими основними напрямами: майновий стан, склад, структура і динаміка довгострокових і оборотних активів підприємства, аналіз джерел фінансування діяльності підприємства, структура капіталу, середньозважена вартість капіталу, аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, аналіз прибутку і рентабельності, як основних факторів ефективності функціонування підприємства.

Майновий стан підприємства. Економічний потенціал організації може бути охарактеризований двояко: з позиції майнового стану підприємства і з позиції його фінансового положення. Обидві ці сторони фінансово-господарської діяльності взаємопов'язані - нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового становища і навпаки. Стійкість фінансового положення підприємства в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи.

В процесі функціонування підприємства величина активів, їх структура зазнають постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про які мали місце якісні зміни в структурі засобів та їх джерел, а також динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності. Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел. Вертикальний аналіз дозволяє перейти до відносних оцінок і проводити господарські порівняння економічних показників діяльності підприємств, що розрізняються по величині використаних ресурсів, згладжувати вплив інфляційних процесів, що спотворюють абсолютні показники фінансової звітності. Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, в яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їх значення. Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому на практиці не рідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру бухгалтерської звітності, так і динаміку окремих її показників. Обидва ці види аналізу особливо цінні при міжгосподарських порівняннях, тому що дозволяють порівнювати звітність різних по виду діяльності та обсягами виробництва підприємств.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...