Меню сайта

Оцінка фінансового стану приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

*Джерело: розрахунки автора.

Таким чином, найбільшу питому вагу в загальному обсязі позаобігових активів мають основні засоби. Така картина в цілому характерна для переважної більшості підприємств нашого регіону. За результатами розрахунків видно, що сума основних засобів з року в рік (з 2009 по 2011 рр.) падає - спочатку на 0,82%, що, звичайно, незначно, а після до 2011 року значно - на 10,42%. Значні коливання в сумі капітальних вкладень пов'язані з тим, що підприємство не стоїть на місці і вкладає частину своїх коштів в будівництво нових об'єктів. Аналізуючи загальну суму довгострокових активів, слід зазначити, що до 2009 р. в порівнянні з 2009 р. їх рівень знизився на 7,92%, а до 2011 р. в порівнянні з 2010 р. знизився на 0,54%. Остання зміна досить незначно і дозволяє нам зробити висновок про деяку стабільність, характерною для діяльності підприємства в цей проміжок часу.

Склад, структура і динаміка оборотних активів. Для забезпечення безперервності процесу виробництва будь-яка організація (підприємство) повинна мати у своєму розпорядженні певною сумою оборотних коштів. Між тим, під оборотними коштами розуміють вартість, авансовану у вигляді власних, позикових і залучених коштів, для формування оборотних виробничих фондів і фондів обігу з метою забезпечення безперервності кругообігу в процесі розширеного відтворення. Елементи оборотних коштів безперервно переходять зі сфери виробництва в сферу обігу і знову повертаються у виробництво і т. д. Таким чином, перебуваючи в постійному русі, оборотні кошти трансформуються, змінюючись і переходячи з однієї форми в іншу. При цьому здійснюють безперервний кругообіг, який виражається в постійному відновленні процесу виробництва, що в свою чергу відбивається в балансі підприємства і служить основою для аналізу (табл. 2.6).

Як видно з наведеної табл. 2.6., короткострокові активи підприємства в 2010 р. в порівнянні з 2009 р. знизилися на 12,8%, а до кінця 2011 р. підвищилися на 5,4%. Аналізуючи окремі елементи можна побачити, що найбільшу питому вагу в структурі короткострокових активів займають запаси. Динаміка зміни запасів (2010 р. в порівнянні з 2009 р. зниження на 17,38%, 2011 р. в порівнянні з 2010 р. збільшення на 2,68%) безпосередньо залежить від елементів, питома вага яких досить значний в сукупному обсязі запасів - це сировина і матеріали, а також готова продукція. По-перше, до 2010 р. обсяг сировини і матеріалів незначно (на 0,18%) збільшується, а до кінця 2011 р. значно падає на 20,54%; а по-друге, обсяг готової продукції до 2010 падає на 59, 87%, до кінця ж 2011 р. збільшується на 101%. Таким чином, простежується деяка динаміка в структурі запасів, яка характеризується великими розривами і відхиленнями. З одного боку, збільшення запасів є адекватною реакцією підприємства на мінливі, нестабільні умови ринкового середовища, в тому числі на високу інфляцію, з іншого боку, таке різке збільшення за статтями «Незавершене виробництво» і «Готова продукція» свідчать про те, що у підприємства існують деякі труднощі з реалізацією продукції.

Таблиця 2.6. Аналіз складу, структури і динаміки поточних активів, у грн.

Вид активів

Кінець 2009

Кінець 2010

Кінець 2011

Приріст 2010 до 2009

Приріст 2011 до 2010

абс.

відн., %

абс.

відн., %

абс.

відн., %

абс.

відн., %

абс.

відн., %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Запаси, (стр. 210)

3514083

76,61

2903192

72,63

2981245

70,73

-610891

-17,38

78053

2,68

у тому числі сировина і матеріали (стр. 211)

1981150

43,21

1984855

49,65

1577095

37,42

3705

+ 0,18

-407760

-20,54

МШП (стр. 213)

233296

5,08

212780

5,32

243325

5,77

-20516

-8,7

30545

14,35

незавершене виробництво (стр. 214)

32063

0,69

44860

1,12

21195

0,5

12797

+39,91

-23665

-52%

готова продукція (стр. 215)

1000018

21,81

401216

10,03

808185

19,17

-598802

-59,87

406969

х1,01

товари (стр. 216)

267556

5,83

259481

6,49

331445

7,86

-8075

-3,01

71964

27,73

Дебіторська заборгованість, (стр. 230)

883101

19,26

1085711

27,16

1229585

29,17

202610

+22,94

143874

13,25

у тому числі покупці і замовники (стр. 231)

338886

7,39

597666

14,95

692565

16,43

258780

76,36

94899

15,87

Заборгованість дочірніх підприємств (стр. 234)

50569

1,1

0

0

0

0

50569

100%

0

0

інші дебітори (тр. 241)

493646

10,76

488045

12,21

537018

12,74

-5601

-1,13

48973

10,03

Грошові засоби, (стр. 260)

186696

4,07

8180

0,2

3638

0,08

-178516

-95,61

-4542

-55,52

у т.ч. каса (стр. 261)

319

0,006

857

0,02

1325

0,03

538

х1,68

468

54,60

розрахунковий рахунок (стр. 262)

222

0,004

5561

0,13

675

0,01

5339

х24,04

-4886

87,86

валютний рахунок (стр. 263)

186155

4,06

1762

0,04

1638

0,03

-184393

-99,05

-124

-7,03

Усього КА (стр. 290)

4583880

100

3997084

100

4214465

100

-586796

-12,8

217381

+5,4

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...

Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)
Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної ...