Меню сайта

Охорона праці

Таким чином, впровадження запропонованих заходів з охорони праці поліпшить умови і безпеку праці в ТОВ агрофірма «Лагуна».

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На основі проведених досліджень у бакалаврській роботі можна зробити висновки, що прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково - технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Враховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні. Тому основний принцип діяльності підприємства складається в прагненні до максимізації прибутку.

Досліджено теоретичні засади управління прибутком, в яких віддається пріоритет прибуткові як цілі функціонування виробничого підприємства. Тобто характеристика прибутку як економічної категорії та її функцій у сучасних дослідників може звучати так: "Висока роль цієї категорії визначається тим, що вона характеризує основну мету підприємницької діяльності виробничого підприємства, підсумовує головний економічний результат цієї діяльності".

На основі аналізу діяльності підприємства було здійснено пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів і виділено основні шляхи підвищення прибутковості ТОВ«Лагуна». Для одержання позитивного результату від функціонування на ринку підприємство має провести заходи, спрямовані на розв’язання завдань щодо поліпшення фінансового стану. Тут доцільним є використання підприємцями антикризової фінансової стратегії за кожним із напрямків:

проведення поглибленого аналізу структури кредиторської заборгованості у динаміці з метою пошуків способів і джерел її погашення;

аналіз структури дебіторської заборгованості, причин її виникнення і можливостей погашення;

забезпечення необхідного рівня самофінансування виробничого розвитку підприємства за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної амортизаційної політики;

підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення питомої ваги оборотних активів;

проведення інвентаризації основних виробничих фондів для визначення їх придатності й необхідності в експлуатації;

проведення аналізу ефективності й доцільності довгострокових фінансових вкладень;

забезпечення компенсації можливих фінансових збитків.

Також підприємству необхідно знаходити та розробляти найвигідніші шляхи реалізації продукції на основі ринкових відносин, які б забезпечували підприємству найкращий результат від реалізації при найменших витратах.

Розроблена стратегія управління розподілом прибутку ТОВ«Лагуна» на наступний період передбачає:

Обґрунтування основних видів діяльності, що приносять левову частину прибутків підприємства;

Встановлення критеріїв ефективності укладених договорів для закупівлі сировини;

Формування гнучкої цінової політики під час продажу товару;

Обґрунтоване використання системи цінових знижок, своєчасність їх впровадження, що дозволяє забезпечити розширення обсягів реалізації продукції;

Стратегія розподілу прибутку підприємства ТОВ«Лагуна» на наступний період повинна формулювати цілі та способи діяльності підприємства так, щоб указати певний (такий, який об’єднує всі його підрозділи) напрямок розвитку.

Визначено необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу (прибутку) шляхом розрахунку бізнес - плану на наступний рік для ТОВ «Лагуна».Розроблений бізнес - план розвитку діяльностіТОВ «Лагуна»на 2012 рік передбачає збільшення прибутку за рахунок збільшення площі.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...