Меню сайта

Охорона праці

Беремо

Fл = 1450 (лм); hВ = 0,4; N =3 шт.; n = 3 шт.; S =4*5 =20 м2; К = 1,55; Z = 1,1

Еф= (1450*0,4*3*3)/(20*1,55*1,1)=5220/34,1=153,08 (лк)

Отже, фактичне значення штучного освітлення входить в нормативне значення (100-200 лк).

Аналізоване приміщення за небезпекою виникнення пожежі відповідно до ОНТП 24-86 відноситься до категорії В (пожежонебезпечні- в ньому наявні легкозаймисті речовини - папір, дерево).[21]

Можливими причинами пожежі можуть бути:

коротке замикання в електричній мережі, що може спричинити запалення наявних легкозаймистих речовин;

займання паперу, дерева через необережне поводження з вогнем;

розповсюдження вогню з сусідніх приміщень.

Попередити пожежу можна шляхом розробки правил безпечної поведінки із вогнем, усуненням можливості виникнення короткого замикання.

У разі виникнення пожежі своєчасно та з мінімальними наслідками дають можливість загасити її наявні пожежна сигналізація та вогнегасники.

В даному структурному підрозділі ви встановлені вогнегасники типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. А також розроблено план евакуації працівників та матеріальних цінностей на випадок пожежі.[60]

На підставі аналізу, проведеного в даному господарству можна зробити висновок, що на працівників економічного відділу протягом трудового дня, впливають наступні шкідливі фактори: (Наприклад: монотонність праці, вплив опромінення, недостатня кількість свіжого повітря в літній період). Останній фактор є найбільш шкідливим, що приводить до зниження продуктивності праці працівників. Отже, необхідно прийняти заходи для усунення впливу цього шкідливого фактора.

Проаналізувавши стан охорони праці в ТОВ «Лагуна» , можна розробити конкретні заходи по поліпшенню умов праці та усуненню в подальшому нещасних випадків:

підвищення безпеки обладнання і технологічних процесів, впровадження автоматичного і дистанційного управління процесами, обладнанням; механізація важких і небезпечних ручних робіт, обладнання засобів колективного захисту від травм, аварій, пожеж і т.п.;

установка нових, реконструкція та модернізація існуючого санітарно-технічного обладнання, очисних систем тощо;

вдосконалення санітарно-побутового обслуговування;

проведення лікувально-профілактичних заходів;

виявити небезпечні види робіт і операцій, вказати можливі небезпечні і шкідливі виробничі фактори і джерела їх виникнення.

передбачити підготовку полів, безпечні маршрути руху, організацію короткочасного відпочинку на польових станах;

виявити небезпечні види робіт і операцій на ПТО, вказати можливі небезпечні і шкідливі виробничі фактори і джерела їх утворення;

підібрати устаткування і обґрунтувати його розміщення з урахуванням ширини проїздів і проходів;

передбачити механізацію підйомно-транспортних робіт на площадках зберігання;

встановити гранично допустимі концентрації речовини або вхідних до неї компонентів у повітрі робочої зони;

визначити пожежну і вибухову небезпеку отрутохімікатів і мінеральних добрив і засоби захисту.

розробити транспортно-технічні схеми і безпечні маршрути руху:

виявити можливі виробничі шкідливості і небезпеки при проектуванні майстерні або цеху і джерела їх утворення;

передбачити механізацію і автоматизацію навантаження, розвантаження і перевезення заготовок, напівфабрикатів, готової продукції і відходів виробництва;

розрахувати і підібрати необхідне обладнання для опалення та вентиляції приміщення, вказати тип вентиляції та вентилятора, вибрати і розрахувати природне чи штучне освітлення [53];

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...