Меню сайта

Охорона праці

Легальне визначення поняття охорони праці дається в ст. 1 Закону України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці». А саме, охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також працівників зі зниженою працездатністю.[21]

Головна мета управління охороною праці - забезпечення безпеки, збереження здоров'я і високої працездатності людини в процесі праці. Вона забезпечується досягненням сукупності взаємопов'язаних основних і окремих завдань формування безпечних умов праці. Виконання поставленого завдання на практиці вимагає удосконалення методів контролю, аналізу, моделювання та прогнозування стану охорони праці.

З охороною праці тісно пов'язана також низка правових норм, що відносяться до інших галузей права України. Це норми цивільного права, що встановлюють майнову відповідальність при ушкоджені здоров'я абосмерті громадянина; норми адміністративного права, що визначають адміністративну відповідальність і порядок притягнення до неї громадян органами охорони праці; норми кримінального права, що встановлюютьвідповідальність при вчиненні злочинів у галузі охорони праці і технікибезпеки. [42]

Законодавче регулювання охорони праці в Україні здійснюється:

Конституцією України;

Законом України «Про охорону праці»;

Законом України «Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань»;

Кодексом законів про працю;

нормативними актами міністерств, відомств та локальними нормативними актами.[21]

Метою управління охороною праці є забезпечення безпеки , збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці. Ця мета досягається виконанням відповідних функцій управління, тобто комплексом взаємопов’язаних видів, що здійснюються суб’єктом управління цілеспрямовано на об’єкт управління.

Впровадження в виробництво нових технологій, машин підвищують продуктивність праці і полегшують працю робітників. Невміле використання техніки, недотримання або незнання вимог безпеки праці приводять до виробничого травматизму і професійним захворюванням. Тому одним з головних питань виробництва є створення безпечних умов праці.Тому правове регулювання охорони праці охоплює розробку і прийняття загальних норм охорони праці, правил техніки безпеки і виробничої санітарії; проведення профілактичних заходів, спрямованих на створеннясприятливих умов праці, що попереджують виробничий травматизм та професійні захворювання; створення сприятливих умов праці і забезпеченняїї охорони на діючих підприємствах в процесі виконання працівниками своїх трудових обов'язків; систематичне поліпшення і оздоровлення умовпраці безпосередньо з участю самих трудових колективів; розробку додаткових заходів щодо охорони праці окремих категорій трудящих - жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю тощо. [53].

Організація роботи з охорони праці у ТОВ «Лагуна» покладається на керівника Лічмана В.Д., який несе юридичну відповідальність за проведення всіх заходів з охорони праці. Відповідальність по підрозділах несуть керівники підрозділів підприємства. Контроль за проведенням заходів по охороні праці здійснює інженер з охорони праці Лічман О.С. На підприємстві складений колективний договір. Цим договором регламентуються права та обов’язки сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...