Меню сайта

Охорона праці

Легальне визначення поняття охорони праці дається в ст. 1 Закону України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці». А саме, охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також працівників зі зниженою працездатністю.[21]

Головна мета управління охороною праці - забезпечення безпеки, збереження здоров'я і високої працездатності людини в процесі праці. Вона забезпечується досягненням сукупності взаємопов'язаних основних і окремих завдань формування безпечних умов праці. Виконання поставленого завдання на практиці вимагає удосконалення методів контролю, аналізу, моделювання та прогнозування стану охорони праці.

З охороною праці тісно пов'язана також низка правових норм, що відносяться до інших галузей права України. Це норми цивільного права, що встановлюють майнову відповідальність при ушкоджені здоров'я абосмерті громадянина; норми адміністративного права, що визначають адміністративну відповідальність і порядок притягнення до неї громадян органами охорони праці; норми кримінального права, що встановлюютьвідповідальність при вчиненні злочинів у галузі охорони праці і технікибезпеки. [42]

Законодавче регулювання охорони праці в Україні здійснюється:

Конституцією України;

Законом України «Про охорону праці»;

Законом України «Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань»;

Кодексом законів про працю;

нормативними актами міністерств, відомств та локальними нормативними актами.[21]

Метою управління охороною праці є забезпечення безпеки , збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці. Ця мета досягається виконанням відповідних функцій управління, тобто комплексом взаємопов’язаних видів, що здійснюються суб’єктом управління цілеспрямовано на об’єкт управління.

Впровадження в виробництво нових технологій, машин підвищують продуктивність праці і полегшують працю робітників. Невміле використання техніки, недотримання або незнання вимог безпеки праці приводять до виробничого травматизму і професійним захворюванням. Тому одним з головних питань виробництва є створення безпечних умов праці.Тому правове регулювання охорони праці охоплює розробку і прийняття загальних норм охорони праці, правил техніки безпеки і виробничої санітарії; проведення профілактичних заходів, спрямованих на створеннясприятливих умов праці, що попереджують виробничий травматизм та професійні захворювання; створення сприятливих умов праці і забезпеченняїї охорони на діючих підприємствах в процесі виконання працівниками своїх трудових обов'язків; систематичне поліпшення і оздоровлення умовпраці безпосередньо з участю самих трудових колективів; розробку додаткових заходів щодо охорони праці окремих категорій трудящих - жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю тощо. [53].

Організація роботи з охорони праці у ТОВ «Лагуна» покладається на керівника Лічмана В.Д., який несе юридичну відповідальність за проведення всіх заходів з охорони праці. Відповідальність по підрозділах несуть керівники підрозділів підприємства. Контроль за проведенням заходів по охороні праці здійснює інженер з охорони праці Лічман О.С. На підприємстві складений колективний договір. Цим договором регламентуються права та обов’язки сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...