Меню сайта

Фінансова складова процесу управління капітальними інвестиціями

1. "Золоте банківське правило" - капіталовкладення з тривалими строками окупності повинні фінансуватись за рахунок довгострокових коштів.

2. Принцип платоспроможності - планування повинно забезпечувати платоспроможність у будь-який час.

3. Принцип рентабельності капіталовкладень - для всіх джерел фінансування необхідно обирати найбільш дешеві способи фінансування.

4. Принцип збалансованості ризиків - найбільш ризикові капіталовкладення повинні фінансуватись за рахунок власних коштів.

5. Принцип пристосування до потреб ринку - необхідно враховувати кон'юнктуру ринку та власну залежність від надання кредитів.

6. Принцип граничної рентабельності - необхідно обирати максимально рентабельні капіталовкладення.

В радянській економічній літературі отримали загальне визнання наступні п'ять цілей, які може прагнути досягти підприємство:

1. Виробничо-технологічні цілі, які направляють підприємство на випуск певного виду продукції певної якості;

2. Господарсько-економічні цілі, обумовлені вимогами народногосподарської ефективності виробництва (виконання планових завдань з найменшими витратами);

3. Науково - технологічні цілі, пов'язані з необхідністю інтенсифікації виробництва та прискорення науково - технічного прогресу;

4. Соціальні цілі;

5. Екологічні цілі.

В процесі досягнення основної мети інвестиційної діяльності і управлінні портфелем реальних інвестицій на сучасному підприємстві вирішують ряд завдань.

1. Підвищення темпів економічного розвитку підприємства. Економічний ріст підприємства та капітальні вкладення тісно пов'язані. Чим більше обсяг продажу та прибуток підприємства, тим більше коштів залишається на капіталовкладення. Але цей залишок напряму залежить від різноманітних факторів, таких як вартість сировини та матеріалів, розмір податків, ставки процента, виплати дивідендів акціонерам та інших. І якщо ці фактори в період реалізації інвестиційної політики відносно стабільні, то при збільшенні обсягів продажу підприємство може залишити частину чистого прибутку собі та направити його у русло реальних капіталовкладень для збільшення капіталу фірми.

2. Максимізація прибутку від інвестиційної діяльності. Можливості підприємства безпосередньо залежать не від обсягів бухгалтерського, а від обсягів чистого прибутку, що залишається після оподаткування. Тому, при наявності вибору з кількох інвестиційних проектів, необхідно обрати той, що дає максимальний чистий прибуток на вкладений капітал. В інвестиційному аналізі для оцінки ефективності інвестицій використовують не тільки показник чистого прибутку, а і амортизаційні відрахування, тобто весь грошовий потік проекту.

3. Мінімізація ризиків. Ризики - це найбільший недолік капіталовкладень. При певних умовах вони можуть спричинити не тільки втрату прибутку від вкладених інвестицій, а і втрату всього капіталу чи його частини. Тому одним з основних завдань управління капіталовкладеннями є зменшення ризиків. Через те необхідно обмежити прийняття найбільш ризикованих інвестиційних проектів.

4. Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Капітальні вкладення пов'язані з відволіканням фінансових ресурсів у великих розмірах та на довгий період, що може бути причиною дефіциту ліквідних коштів для розрахунків за поточними господарськими операціями. Крім того фінансування окремих проектів відбувається за рахунок залучених коштів. Різке їх збільшення в пасиві балансу може призвести до втрати фінансової стійкості підприємства в довгостроковому періоді. Тому, обираючи джерела фінансування необхідно одразу визначити, який вплив це фінансування здійснить на фінансову стійкість підприємства.

5. Прискорення реалізації інвестиційних проектів. При цьому досягається:

o Прискорення економічного розвитку в цілому.

o Скоріше формується чистий грошовий потік у формі чистого прибутку та амортизаційних відрахувань, який є джерелом покриття початкових інвестицій.

o Скорочення строків використання позичкових коштів. Що дозволяє інвестору економити на процентних платежах кредиторам.

o Зниження інвестиційних ризиків, пов'язаних з інфляцією та зміною ринкової кон'юнктури. [21]

Всі ці задачі дуже тісно взаємопов'язані. Так, високий прибуток на інвестиції пов'язаний з великими ризиками. Але при цьому високий показник чистого прибутку та амортизаційні відрахування створюють всі необхідні передумови для успішного виконання інвестиційних проектів, для максимізації прибутку від інвестиційної діяльності. Платоспроможність та фінансова стійкість підприємства забезпечується через мінімізацію фінансових та інших ризиків. Тобто, при формуванні портфелю реальних інвестицій необхідно орієнтуватися на отримання високого прибутку, забезпечення ліквідності та фінансової стійкості підприємства при найменшому ризику втрати інвестицій та капіталу в цілому.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...