Меню сайта

Аналіз майнового та фінансового стану малого підприємства

Майновий стан підприємства щодо складу і джерел утворення його майна на певний момент часу характеризується "Балансом" підприємства (форма №1):

o Розмір та структура активів балансу, тобто чим розпоряджається і використовує підприємство у своїй господарське - виробничий діяльності;

o Фінансові джерела утворення активів: власні та позикові кошти (зобов'язання) - пасиви.

Для більш повного аналізу майнового стану будь-якого підприємства необхідний розгляд "Балансів" даного підприємства за 3-5 попередніх років. Склад активів показує, як розміщені кошти підприємства, а склад пасивів показує джерела фінансування активів (зобов'язань) підприємства. Загальна сума активів завжди дорівнює загальній сумі пасивів. Баланс складається на певну дату та відображує стан підприємства на цю певну дату. В балансі підприємства активи розміщені в порядку зростання їх ліквідності.

На основі вихідних даних "Балансу" підприємства за останні 3-5 років складається агрегований "Баланс", де вказується стан активів так пасивів на 1 січня певного року, їх структура та темпи приросту, проводиться горизонтальний та вертикальний аналіз всіх показників. Основними показниками, які вказуються у агрегованому "Балансі", для малого підприємства є:

1. Необоротні активи;

2. Оборотні активи;

3. Власний капітал;

4. Поточні зобов'язання;

5. Валюта балансу.

Наступним кроком в аналізі майна підприємства є поділ агрегованого балансу на актив балансу і пасив. Аналіз активу та пасиву балансу зводиться

до аналізу динаміки активу (пасиву) балансу та до аналізу структури активу (пасиву) балансу. В активі балансу аналізуються такі статті:

Виручка від реалізації, дані про яку містяться у документі "Звіт про фінансові результати" (форма№2)

Середній обсяг оборотних активів всього, який розраховується так: (Оборотні активи за попередній період + необоротні активи за

поточний період)/ 2

Середній обсяг необоротних активів всього:

(Необоротні активи за попередній період + необоротні активи за поточний період)/2

Середній обсяг запасів:

(Запаси за попередній період + Запаси за поточний період)/2

Середній обсяг дебіторської заборгованості:

(Дебіторська заборгованість за попередній період + дебіторська заборгованість за поточний період)/2

Середній обсяг грошових коштів:

(Грошові кошти за попередній період + грошові кошти за поточний період)/2

Середній обсяг інших оборотних активів:

(Інші оборотні активи за попередній період + Інші оборотні активи за поточний період)/2

Середній обсяг балансу:

(Обсяг балансу за попередній період + обсяг балансу за поточний період)/2

За вищенаведеними статтями аналізується динаміка активу балансу, а також його структура:

o Темп приросту:

(Дані поточного періоду - дані минулого періоду)/ дані минулого періоду *100

o Аналіз структури активу балансу проводиться з врахуванням того, що весь актив приймається за 100% і, відповідно цього, проводиться структуризація окремих статей.

Аналогічно проводиться аналіз статей пасиву балансу. Наведемо орієнтовні статті для аналізу пасиву балансу малого підприємства: Середній обсяг власного капіталу всього:

(Власний капітал за попередній період + власний капітал за поточний період)/2

Середній обсяг статутного капіталу:

(Він є постійним, якщо не відбулося змін у капіталі компанії)

Середній обсяг додаткового капіталу.

(Додатковий капітал за попередній період + додатковий капітал за поточний період)/2

Середній обсяг резервного капіталу:

(Резервний капітал за попередній період + резервний капітал за поточний період)/2

Середній обсяг поточних зобов'язань всього:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...