Меню сайта

Перспективи впровадження бюджетування та контролінгу у практиці вітчизняних підприємств

На сучасному етапі трансформування і реформування національної економіки рівень розвитку підприємницьких структур значною мірою залежить від використання сучасних управлінських технологій та побудови ефективних систем управління на підприємствах. Ні система планування, що існувала раніше, ні бухгалтерський облік, ні поготів облік податковий не можуть допомогти спланувати фактичний результат роботи підприємства. Основою прийняття управлінських рішень є фінансовий аналіз, який, своєю чергою, базується на якісній і вчасній інформації. Правильно побудована система фінансового планування (бюджетування) допомагає оптимізувати управлінські рішення.

Бюджетування лягає в основу короткострокового та довгострокового планування, допомагає контролювати реалізацію бюджетного плану, дає змогу контролювати прийняття рішень, а також ефективність фінансових потоків підприємства загалом.

Бюджетування дає можливість узгодити дії та інтереси різних підрозділів, спонукає менеджерів кількісно обґрунтовувати плани діяльності їхніх підрозділів і дає змогу проаналізувати витрати, пов’язані з їх виконанням, а також оцінити ефективність і результативність діяльності керівників та їхній внесок у досягнення загальних показників економічного розвитку підприємства [11,53].

Бюджетування, як сучасна управлінська технологія, що передбачає розроблення, реалізацію й аналіз виконання бюджетів в організації і допомагає оптимізувати ресурсні потоки, забезпечити економію, удосконалити управління грошовими ресурсами, зміцнити фінансову дисципліну, підвищити рівень інвестиційної привабливості й конкурентноспроможності [10,37].

Методи бюджетного планування можна класифікувати наступним чином:

1) за порядком розроблення бюджетів - методи синхронного і послідовного бюджетного планування;

2) за рівнем пристосування бюджетного планування до змін середовища функціонування організму - методи стабільного, гнучкого і неперервного бюджетного планування;

) за рівнем централізації бюджетного планування - методи централізовано («згори вниз»), децентралізованого («знизу вгору») і зустрічного бюджетного планування;

) за вихідною базою - методи бюджетного планування з нульової бази та на базі попередніх бюджетів (від досягнутого) - нарощування, пріоритетний, факторний, індексний;

) за способом розрахунку планових бюджетних показників - нормативний, динаміко-статистичний, економіко-математичне моделювання, оптимізаційно-варіантний, бюджетної еластичності;

) за вибором об’єктів бюджетного планування - метод поопераційного бюджетного планування, метиод бюджетного планування за центрами відповідальності та за видами бізнесу, проектно- та програмно-цільовий метод бюджетування і змішаний метод.

Розроблення бюджетів здійснюється з використанням таких основних методів:

метод нарощування, коли бюджетні показники розраховують на підставі звітних показників попереднього бюджетного періоду з урахуванням перспектив діяльності підприємства в майбутньому бюджетному періоді;

пріоритетний метод - також базується на даних попереднього бюджетного періоду, однак передбачає обґрунтування пріоритетних напрямків відносного скорочення або збільшення бюджетних сум (наприклад зменшення прямих матеріальних витрат на 5%);

метод бюджетування з нульової точки, коли менеджери обґрунтовують значення бюджетних показників на основі докладного аналізу господарських операцій та нормативів витрачання ресурсів (неначе діяльність здійснюється уперше). Застосування цього методу дає можливість отримати найточніші та найоб’єктивніші планові показники, однак потребує значних витрат часу і коштів на розрахунки.

Бюджетування здійснюється «знизу догори» і «згори донизу». Бюджетування «знизу догори» (з рівня підрозділів) проводиться із залученням працівників підрозділів. При складанні бюджету «згори донизу» бюджет передається керівництвом менеджерам структурних підрозділів для його деталізації та розроблення рекомендацій.

При впровадженні системи бюджетування на конкретному підприємстві важливу роль відіграє вибір відповідних методів розроблення бюджетів урахування впливу системи чинників. До системи чинників відносяться - розмір організації, етап життєвого цинку організації, стабільність середовища функціонування, рівень розвитку бюджетної системи в організації, особливості внутрішньо-організаційної побудови, рівень централізації управління в організації, наявність розробленої внутрішньо-організаційної системи норм і нормативів, рівень кваліфікації працівників, залучених до бюджетного процесу, рівень застосування сучасних інформаційних технологій і програмного забезпечення.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Організація діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району
фінансування облік поліклініка Інформація про діяльність підприємства необхідна - працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, ...