Меню сайта

Перспективи перетворення кредитних спілок у банківські структури

Надаючи майже однаковий перелік фінансових послуг, кредитні спілки суттєво різняться з комерційними банками через специфічні кооперативні принципи своєї діяльності:

Власниками кредитної спілки є всі її клієнти. Особа, яка стає членом кредитної спілки, або користуватись її послугами, водночас є власником фінансової установи.

Кредитні спілки надають кредити та інші фінансові послуги виключно своїм членам. (В окремих випадках Європи законодавство дозволяє кредитним спілкам приймати депозитні вклади від осіб, що не є членами, але право на отримання кредиту мають виключно члени спілки).

Кредитна спілка дотримується кооперативного принципу „відкритих дверей”, згідно з яким членство в кооперативній організації є добровільним та доступним для всіх, хто готовий взяти на себе відповідальність, пов’язану з членством, і дотримується вимог щодо членства, закріплених у статуті. Через це спілка не має фінансового членства і кількість членів не є постійною.

Управління кредитною спілкою здійснюється на демократичних засадах за принципом „один член - один голос” незалежно від суми коштів, внесених до капіталу спілки. Всі члени кредитної мають рівні права. Засновники не мають жодних виключних прав та привілеїв щодо прийняття рішень та користуванням послугами кредитної спілки.

Кредитна спілка працює згідно з принципами демократичного самоврядування. Вищим органом управління є загальні збори членів, на яких кожен член спілки має один голос. Загальні збори обирають органи управління кредитної спілки (правління) та контролю (ревізійну комісію, спостережну раду), які є підзвітними загальним зборам і, як правило, працюють на громадянських засадах. Для забезпечення професійної діяльності кредитної спілки та втілення наліченої фінансової політики представницькі органи управління створюють виконавчу дирекцію, до складу якої входять штатні працівники, які мають відповідну професійну підготовку.

Членство в кредитній спілки не може передаватися іншим особам або у спадок. Прийом членів здійснюється на підставі особистої заяви в порядку, передбаченому статутом.

Метою діяльності кредитної спілки є не отримання прибутку, а надання своїм членам максимального переліку фінансових послуг на найвигідніших для них умовах. Якщо комерційні банки прагнуть отримати максимальний прибуток за рахунок залучених коштів під якомога нижчі ринкові відсотки та надання їх у кредити під найвищі відсотки, кредитна спілка має іншу мету. Кредитні спілки надають кредити під найнижчі відсотки та збільшують нарахування на вклади (рис. 3.1). Звісно вони дотримуються при цьому всіх встановлених обов’язкових фінансових нормативів.

% ставки на кредити, плата за послуги

Комерційний банк

Прибуток фінансової установи

Кредитна спілка

% ставки на вклади

операційні витрати, формування резервів

Рис. 3.1. Економічна мета діяльності кредитної спілки та комерційного банку

Загалом кредитна спілка прагне до надання послуг за найнижчими цінами на розцінками. Але з метою забезпечення фінансової стабільності в певні періоди спілка може відходити від цього правила. Капітал кредитної спілки формується за рахунок внесків членів. Ці внески поділяються на три великі групи: вступні, пайові та цільові. Вступний внесок сплачується одноразово при вступі до спілки й при виході з неї не повертається. Ці кошти, як правило, спрямовуються до резервного фонду спілки. Пайові внески поділяються на обов’язкові та додаткові. Обов’язковий пайовий внесок (обов’язковий пай) є умовою членства та вноситься одноразово або частково до досягнення встановленого обсягу. Він повертається лише за припиненням членства. Додаткові пайові внески можуть вноситься за бажанням члена та повертатися згідно зі статутними умовами. Кредитна спілка може запровадити обмеження щодо кількості додаткових пайових внесків, які може мати один член товариства. Пайові внески спрямовуються до пайового фонду кредитної спілки, який використовується для здійснення статутної діяльності. На пайові внески можуть нараховуватися дивіденди, розмір яких, як правило, обмежується законодавством або статутом. Цільові внески залучаються на умовах та в порядку, визначеному статутом або рішенням органів управління кредитної спілки. Кошти цільових внесків можуть спрямовуватися на здійснення статутної діяльності чи на потреби спілки і за певних умов можуть повністю або частково повертатися членам.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...