Меню сайта

Споживчий кредит

Аналіз платоспроможності проводиться як по позичальнику так і по його поручителю. При цьому метод аналізу і документація така ж сама, як і при аналізі самого позичальника. В результаті проведеної роботи визначається можливості клієнта виконувати платежі на погашення основного боргу і відсотків за нього, а поручителя – виконувати їх у випадку неплатоспроможності основного позичальника.

Зарубіжні банки, вивчаючи репутацію індивідуальних позичальників, використовують метод кредитного скоринга. Ця модель дозволяє провести експрес – аналіз у присутності клієнта за його заявою на кредит.

Комерцiйний банк аналiзує, вивчає дiяльнiсть потенцiйного позичальника, визначає його кредитоспроможнiсть,прогнозує ризик неповернення кредиту i приймає рiшення про надання або вiдмову у наданнi кредиту.

Основними критерiями оцiнки кредитоспроможностi позичальника можуть бути:

- забезпеченiсть власними коштами не менш як 50 вiдсоткiв усiх його видаткiв;

- репутацiя позичальника (квалiфiкацiя, здiбностi керiвника, дотримання дiлової етики, договiрної, платiжної дисциплiни);

- оцiнка продукцiї, що випускається, наявнiсть замовлення на її реалiзацiю, характер послуг, якi надаються (конкурентноздатнiсть на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, попит на продукцiю, послуги, обсяги експорту);

- економiчна кон'юнктура (перспективи розвитку позичальника, наявнiсть джерел коштiв для капiталовкладень) тощо.

Кредити надаються суб'єктам господарської дiяльностi у безготiвковiй формi, шляхом сплати платiжних документiв з позичкового рахунку як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi у порядку, визначеному чинним законодавством та нормативними актами Нацiонального банку України, або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника, якщо iнше не передбачено кредитним договором, а також у готiвковiй формi для розрахункiв iз здавачами сiльськогосподарської продукцiї.

Методика визначення розміру процентних ставок і порядок їх погашення встановлюється банком і визначається кредитним договором в залежності від кредитного ризику, забезпечення, попиту і пропозиції, які склал ись на кредитному ринку, строку користування кредитом, облікової ставки НБУ та інших факторів. Для споживача відсоток є основою розрахунку загальної вартості кредиту та разових виплат.

Процентна політика банку, зокрема, справляння платні за використання кредитами, будується з урахуванням рентабельності банку, а також інтересів розвитку економіки країни в цілому. Орієнтуючись на ці дві задачі, банк прораховує фактори, які впливають на рівень кредитного відсотку і встановлює ставку по кожному окремому кредиту. Ставки відсотків по активним операціям банку визначаються з урахуванням ставки Національного банку України, кредитної маржі по різним категоріям клієнтів, виду і терміну надання кредиту.

Якщо облікова ставка Національного банку України змінилась, то умови договору можуть бути переглянуті і змінюватись тільки на основі взаємної згоди кредитора і позичальника, та оформлюється додатковою угодою до кредитного договору.

Споживчі кредити є найбільш дорогостоючими та ризикованими видами кредитів. Споживчі кредити також залежать від економічного циклу. Їх об`єм збільшується на стадії економічного росту, коли споживачі більш оптимістично настроєні відносно свого майбутнього. І навпаки, в умовах економічного спаду скорочується об`єм позик в установах банків.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...