Меню сайта

Податковий облік ПДВ та відображення у фінансовій і податковій звітності

Така схема подання підприємством податкової звітності має ряд переваг і недоліків.

Серед переваг подання звітності в електронному вигляді виділяють такі: економія робочого часу та коштів на придбання бланків, гарантоване оперативне відстеження змін до форм звітності, і не тільки податкової, арифметичний контроль за показниками декларації, без паперова технологія подання звітності, уникнення витрат часу на черги при поданні звітності, надходження підтвердження прийняття звітності та інші.

Основним недоліком електронної звітності є випадки порушення обміну інформацією внаслідок несправності каналів зв’язку або перебоїв у мережах живлення. В таких ситуаціях звітність може вважатися незданою, якщо підприємством не отримано квитанції про приймання звітності. І хоча вини підприємства у цьому немає, відповідати за неподання звітності буде воно.

Тому, зважаючи на можливі проблеми, відправляти звітність бажано за кілька днів до настання граничного терміну її подання.

Відображення податку на додану вартість у фінансовій звітності з затвердженням Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (Наказ Міністерства Фінансів України від 07.02.2013 р. № 73), змінилось. В формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) змінився тільки код рядку в Активі з 250 на 1190 «Інші оборотні активи» відображається дебетове сальдо за транзитними рахунками для обліку ПДВ - 643, 644, в Пасиві з 550 на 1620 «Розрахунки з бюджетом» відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, куди входить і ПДВ. В формі 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) рядок 015 де відображався ПДВ виключено, тепер у новій формі застосовують рядок 2000 куди одразу потрапляє чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). В формі 3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) змінився код рядка з 115 на 3116 відображається сума зобов’язання з ПДВ за звітний період.

Висновки до розділу ІІ

податок доданий вартість облік

Бухгалтерський облік як ядро інформаційної системи і важливіша функція управління не може розвиватися без раніше окресленої стратегії спрямованої на підвищення його оперативності, дієвості, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Організація бухгалтерського обліку на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також здійснюється відповідно до прийнятого на підприємстві Наказу “Про облікову політику КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва.

Основою забезпечення успішної діяльності підприємства є чіткий механізм обліку господарських процесів, у тому числі в частині бухгалтерського обліку, який включає в себе не тільки фіксування господарських операцій, але й етапи обігу документів, у яких вони зафіксовані.

З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання первинних документів для записів у бухгалтерському обліку на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва встановлений Графік документообігу, проте як здійснюватиметься рух первинних документів з обліку розрахунків за податками і платежами ним не передбачено.

Єдиний організаційний регламент, який відображає ведення обліку розрахунків за податками і платежами, зокрема ПДВ, є Робочий план рахунків КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва, яким для обліку податкових зобов’язань з податку на додану вартість передбачено субрахунок 6415 “Розрахунки за податком на додану вартість”.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...