Меню сайта

Податковий облік ПДВ та відображення у фінансовій і податковій звітності

Податковий облік - це система групування інформації для визначення податкової бази за податками на підставі первинних документів, згрупованих у відповідності з порядком, передбаченим діючим податковим законодавством.

Податковий облік ведеться з метою формування повної та достовірної інформації про порядок обліку господарських операцій, що були проведені платником протягом звітного періоду з метою оподаткування, а також забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів для контролю за вірністю нарахування, повнотою та своєчасністю перерахування податків до відповідних бюджетів.

Законодавчо сформульовані лише загальні принципи організації податкового обліку. Як його вести кожен бухгалтер має визначити самостійно. Якщо, наприклад, для ведення бухгалтерського обліку затверджені певні форми реєстрів обліку (журнали-ордери тощо), то в податковому обліку таких форм не існує.

Головна задача податкового обліку - сформувати повну та достовірну інформацію про те, як врахована для цілей оподаткування господарська операція.

Підтвердженням даних податкового обліку є:

первинні облікові документи;

аналітичні реєстри податкового обліку;

розрахунок податкової бази тощо.

Об'єктом оподаткування є додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість певних товарів.

В КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва, в зв'язку з переходом на національні стандарти, найбільш раціональним вбачається варіант формування оподатковуваної бази шляхом коригування фінансового прибутку на суми доходів та витрат, які з метою оподаткування виключаються чи додаються до даних фінансової звітності, і на цій основі визначається об'єкт оподаткування.

Звітність завершальний результат фінансового, виробничого, податкового та статистичного обліку. Вона призначена для використання зовнішніми і внутрішніми користувачами.

Податкова звітність сукупність дій платника податку по складанню, веденню і поданню документів, які містять інформацію про результати діяльності платника податку, його майновий стан і фіксують процес обчислення податку, а також суму, яка має бути сплачена до бюджету. Податкова звітність складається платником податків самостійно і подається до податкових органів за результатами звітного періоду у встановлені законодавством терміни.

Основним звітним документом з ПДВ на КП КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва є Податкова декларація з податку на додану вартість (див. додаток ).

Порядок заповнення Декларації з податку на додану вартість затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.11.11 № 1492 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1342) "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість"

Особливістю заповнення Декларації з податку на додану вартість є те, що вона заповнюється тільки за звітний період без наростаючого підсумку з початку року.

Декларація з податку на додану вартість складається зі вступної частини, чотирьох розділів та восьми додатків.

Вступна частина містить: назву декларації, звітний період за який вона подається, звітний період за який виправляється помилка, назву платника податку, код ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва про реєстрацію платником податку, податкову адресу, назву податкової служби до якої подається декларація.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...