Меню сайта

Діагностика фінансової стійкості ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»

Проте це не скрізь так: японським компаніям, наприклад, властива висока частка залученого капіталу (до 80%). А значення цього показника в Японії в середньому на 58% вище, ніж, наприклад, в американських корпораціях. Це пояснюється тим, що інвестиції там мають різну природу: у США основний потік інвестицій надходить від населення, в Японії - від банків. Високе значення коефіцієнта концентрації залученого капіталу свідчить про велику міру довіри до корпорації з боку банків, а значить і про фінансову надійність. Низьке значення цього коефіцієнта свідчитиме про неспроможність отримати кредити в банку, що є певною пересторогою для інвесторів і кредиторів [21, 32].

Коефіцієнт концентрації власного капіталу збільшився у порівнянні з початком року на 0,02 і становить 0,53, що менше нормативного значення. Тобто частка власних засобів в загальній структурі джерел формування майна складає 53% проти 60% нормативу. Однак, з нашої точки зору, по-перше, тенденція зміни показника є позитивною, по-друге, переважання власного капіталу над позиковим хоча б на один відсоток вже виводить підприємство з зони ризику та абсолютної фінансової залежності. Тому значення показника наприкінці 2010 року будемо вважати прийнятним.

Коефіцієнт фінансового ризику характеризує кількість грошових одиниць позикових засобів в розрахунку на одну грошову одиницю власного капіталу. Оскільки нормальною вважається ситуація, коли власних засобів підприємство має більше, коефіцієнт фінансового ризику має бути менше одиниці, що ми й спостерігаємо за результатами розрахунків у кінці 2010 року.

Значення коефіцієнту маневреності може змінюватися залежно від структури капіталу і галузевої належності підприємства (норматив 0,4 0,6). На досліджуваному підприємстві коефіцієнт маневреності власного капіталу протягом періоду дослідження був менше нормативу, однак величиною додатною. Це означає, що власні засоби частково використано для фінансування необоротних активів, а близько 30% спрямовано на фінансування оборотних активів. Підприємство має можливість маневрувати власними засобами, однак ці можливості обмежуються, про що свідчить зменшення коефіцієнту маневреності.

Аналіз структури залученого капіталу дозволяє визначити, що позиковий капітал сформовано за рахунок і довгострокових кредитів і поточних зобов’язань. У поєднанні з додатним значенням показника власного оборотного капіталу це означає, що формування оборотного капіталу відбувалось за рахунок власних засобів, довгострокових кредитів та частково за рахунок поточних зобов’язань (що позитивно характеризує фінансову стійкість), оборотний капітал підприємства сформовано як за рахунок перманентних джерел так і поточних зобов’язань підприємства, тобто при погашенні поточних зобов’язань підприємство має джерела, що дозволять йому продовжити діяльність.

Ці висновки підтверджено також результатами розрахунків коефіцієнта забезпеченості оборотних засобів власними засобами (значення показника знаходиться в межах нормативу і на початку і наприкінці 2010 року) та коефіцієнта співвідношення необоротних та власних коштів (значення показника менше одиниці, тобто вартість необоротних засобів менше вартості власних коштів, є їх надлишок).

Коефіцієнт відношення виробничих активів і вартості майна показує, що більша частина вартості майна забезпечує процес виробництва. Значення показника є в межах нормативу протягом всього періоду дослідження.

Найбільш загальним показником фінансової стійкості є надлишок або недостатність джерел засобів для формування запасів і витрат, тобто різниця між величиною запасів і величиною витрат.

У ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест» у 2010 році склалася наступна ситуація (табл. 3.4)

На початку 2010 року у підприємства спостерігається перевищення величини власних та довгострокових основних джерел формування запасів і витрат, але недостатність власних джерел формування запасів. Зміна показника відбулася в значній мірі за рахунок збільшення джерел власних засобів (+1801) та більш інтенсивного збільшення вартості запасів (+3615). Внаслідок зазначених факторів збільшився дефіцит власних оборотних засобів на 5394 тис. грн. Через скорочення довгострокових зобов’язань джерела формування запасів власні та довгострокові скоротились на -1860 тис. грн., хоча цих джерел було достатньо для формування запасів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...