Меню сайта

Аналіз фінансового стану ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Для аналізу фінансового стану підприємства використовується система взаємозалежних показників, які базуються на даних бухгалтерської й статистичної звітності підприємства.

Аналіз фінансового стану має дві основні цілі:

оцінити минулу фінансово-господарську діяльність підприємства;

підготувати інформацію, яка необхідна для прогнозування.

Цілі аналізу будуть досягнуті в результаті рішення взаємозалежного набору аналітичних задач:

визначення фінансового стану підприємства на момент проведення аналізу;

виявлення тенденцій і закономірностей розвитку підприємства;

визначення «вузьких» місць, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства;

виявлення резервів, які підприємство може використовувати для поліпшення фінансового стану.

Результати фінансового аналізу використовуються:

адміністрацією для прийняття управлінських рішень;

зовнішніми користувачами (банками - для визначення кредитоспроможності підприємства, потенційними інвесторами - для визначення доцільності інвестицій, професійними учасниками фондового ринку - для визначення ціни акцій і тощо).

Фінансовий менеджер повинен досконало володіти методами фінансового аналізу, оскільки він відповідає перед керівництвом підприємства за:

рекомендації з прийняття рішень;

фінансовий аналіз контрагентів по ділових операціях;

«фінансовий імідж»" підприємства.

Для аналізу фінансового стану використовується система взаємозалежних показників, які базуються на даних бухгалтерської й статистичної звітності підприємства. Такий аналіз іноді називають зовнішнім, оскільки він орієнтується тільки на публічну звітність підприємства. Вірогідність вихідних даних визначає цінність показників, за якими ведеться розрахунок.

В табл. 2.7 зроблено аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства.

Таблиця 2.7 Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства

Показник

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення,%

2011 - 2010

2012 - 2011

2012 - 2010

2011 - 2010

2012 - 2011

2012 - 2010

1. Загальна вартість майна підприємства, тис. грн.

69447

73988

72844

4541

-1144

3397

6,54

-1,55

4,89

2. Вартість необоротних активів, тис. грн.

36003

34330

39571

-1673

5241

3568

-4,65

15,27

9,91

3. Вартість оборотних активів, тис. грн.

33135

39620

33226

6485

-6394

91

19,57

-16,14

0,27

4. Витрати майбутніх періодів, тис. грн.

309

38

47

-271

9

-262

-87,70

23,68

-84,79

5. Власний капітал підприємства, тис. грн.

3840

1429

1542

-2411

113

-2298

-62,79

7,91

-59,84

6. Забезпечення наступних витрат і платежів

1974

1126

671

-848

-455

-1303

-42,96

-40,41

-66,01

7. Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

7093

135

0

-6958

-135

-7093

-98,10

-100

-100

8. Поточні зобов’язання, тис. грн.

56540

71298

70631

14758

-667

14091

26,10

-0,94

24,92

9. Обсяг реалізації продукції (без ПДВ)

258077

316562

408065

58485

91503

149988

22,66

28,91

58,12

10. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

208135

256564

330478

48429

73914

122343

23,27

28,81

58,78

11. Валовий прибуток, тис. грн.

49942

59998

77587

10056

17589

27645

20,14

29,32

55,35

14. Чистий прибуток (збиток) підприємства, тис. грн.

-68

-3151

488

-3083

3639

556

45,34 разів

-

-

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...