Меню сайта

Класифікація доходів залізничного транспорту

Як вже зазначалось, дохід залізничного транспорту - це надходження економічних вигод в результаті ефективного управління перевізним процесом. Таке визначення дає можливість побудувати системну класифікацію доходів залізничного транспорту з метою управління їх формування та контролю, що забезпечить можливі прорахунки, порушення, які призведуть до втрати доходів галузі.

Класифікація - це система розподілення об'єктів за класами відповідно до визначених ознак. Іншими словами, це систематизований перелік властивостей об'єкта.

Запропонована класифікація, об'єктом якої є доходи залізничного транспорту в цілому, будується за допомогою фасетного методу, що дає можливість отримати просту для сприйняття сукупність груп видів доходів, гнучку та зручну для використання. Слід зазначити, що окремий фасет (набір значень однієї ознаки класифікації) характеризує певну єдину ознаку доходів залізничного транспорту.

Проте для окремих видів доходів окремих фасет застосовується ієрархічний метод класифікації. Це дозволяє окремі найскладніші за кількістю можливих ознак диференціації групи доходів, представити у більш детальному вигляді. Суть ієрархічного методу полягає у послідовному поділі множини об'єктів на підлеглі класифікаційні угрупування за різними ознаками: на першому етапі - за однією, найзагальнішою та суттєвою, а на наступних - враховуються інші, менш суттєві.

Виходячи із зазначеного вище, пропонується використовувати поєднання двох методів класифікації з перевагами кожного з них: фасетний та ієрархічний, що спрощує систему класифікації.

Далі в таблиці 1.1 виділимо деякі ознаки класифікації та відповідні їм види доходів.

Таблиця 1.1 Класифікація доходів залізничного транспорту

Класифікаційні ознаки

Види доходів відповідно до класифікаційних ознак

1.

2.

3.

1. За характером діяльності

1.1. Дохід від звичайної діяльності

1.1.1. Дохід від реалізації 1.1.2. Інші операційні доходи 1.1.3. Дохід від участі в капіталі 1.1.4. Фінансові доходи 1.1.5. Інші доходи

1.2. Дохід від надзвичайної діяльності

1.2.1. Дохід від надзвичайних подій (страхове відшкодування та ін.)

2. За основними видами діяльності

2.1. Дохід від операційної діяльності

2.1.1. Дохід від реалізації продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг 2.1.2. Інші операційні доходи (від реалізації іноземної валюти, необоротних і оборотних активів, отриманні штрафи, пені, неустойки, ін.)

2.2. Дохід від фінансової діяльності

2.2.1. Доходи від участі в капіталі (від інвестицій в асоційовані або спільні підприємства) 2.2.2. Фінансові доходи (дивіденди, відсотки за кредити, випущеними облігаціями)

2.3. Дохід від інвестиційної діяльності

2.3.1. Інші доходи (від реалізації фінансових інвестицій, майнових комплексів, ін.)

3. За видом виробництва

3.1. Дохід від основного виробництва

3.1.1. Доходи від перевезення вантажів, пасажирів, вантажобагажу, пошти та ін.

3.2. Дохід від експлуатаційного виробництва

3.2.1. Доходи від реалізації послуг при перевезенні вантажів, пасажирів та ін.

3.3. Дохід від підсобного виробництва

3.3.1. Доходи від ремонту вагового обладнання 3.3.2. Дохід від дистанцій постачання 3.3.3. Доходи від виготовлення запасних частин 3.3.4. Інші доходи від виконання допоміжних робіт

4. За видом сполучення

4.1. Дохід від перевезень в міжнаціональному сполученні

4.1.1. Доходні надходження від вантажних та пасажирських перевезень 4.1.2. Доходи від транзиту 4.1.3. Доходи від імпортних та експортних перевезень

4.2. Дохід від перевезень у внутрішньодержавному сполученні (місцеве і пряме)

4.2.1. Доходні надходження від вантажних та пасажирських перевезень 4.2.2. Місцеві доходи (штрафи, додаткові збори, сервісні послуги та ін.) 4.2.3 Інші доходи

5. За видом перевезення

5.1. Доходи від вантажних перевезень

5.1.1. Провізна плата 5.1.2. Додаткові збори 5.1.3. Орендна плата за вантажні вагони 5.1.4. Доходи від іноземних залізниць 5.1.5. Штрафи

5.2. Доходи від пасажирських перевезень

5.2.1. Провізна плата 5.2.2. Дохід від надання сервісних послуг 5.2.3.Дохід від перевезення вантажу, вантажобагажу, пошти 5.2.4. Доходи від іноземних залізниць 5.2.5. Комісійні збори 5.2.6. Штрафи

6. За видами діяльності структурних підрозділів

6.1. Дохід від промислового виробництва

6.1.1. Дохід від піщаних і кар'єрних, ремонтних майстерень, цехів, локомотивних і вагонних депо з ремонту рухомого складу

6.2. Дохід від непромислового виробництва

6.2.1. Дохід від робіт з капітального ремонту

6.3. Дохід від непромислового господарства

6.3.1 Дохід від вантажно-розвантажувальних робіт, сервісних центрів, що обслуговують пасажирів, транспортно-експедиторських операцій, від оренди локомотивів

7. За наявності факту реалізації

7.1. Реалізаційний дохід

7.1.1. Дохід від реалізації продукції, товарів, надання послуг, виконання робіт 7.1.2. Дохід від реалізації основних засобів 7.1.3 Дохід від реалізації нематеріальних активів у формі роялті 7.1.4. Дохід від реалізації виробничих запасів, малоцінних швидкозношувальних предметів 7.1.5. Дохід від реалізації інших активів

7.2. Позареалізаційний дохід

7.2.1. Дохід від надходження пені, штрафів, неустойки 7.2.2. Дохід від списання кредиторської заборгованості 7.2.3. Відсотки за отримання 7.2.4. Дохід від участі в інших організаціях 7.2.5. Дохід від безоплатно одержаних активів 7.2.6. Інші доходи

8. За впливом інфляційних процесів

8.1. Реальний дохід 8.2. Номінальний дохід

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...