Меню сайта

Удосконалення державного регулювання тарифів залізниць як основа формування доходів залізничного транспорту

В другому розділі проведений аналіз доходів залізниць України. Проаналізувавши дані показники, можна сказати, що близько 87% доходів Укрзалізниця отримує від транспортування вантажів, і лише приблизно 13% - від перевезення пасажирів. Після здійснення оцінки доходів від вантажних перевезень по кожній залізниці України протягом 2008-2010 рр., можна зробити висновок, що у 2009 р. майже на всіх українських залізницях, крім Одеської та Львівської спостерігалася тенденція до зменшення, а вже у 2010 р. - динаміка зростання величини доходу. Тобто, це означало, що в цьому році зріс обсяг вантажних перевезень та вантажообігу.

Що ж до структури доходів від транспортування вантажів, то у 2010 р. найбільшу питому вагу склали доходи від перевезень вантажів на Донецькій залізниці, а найменшу - на Південній залізниці.

Проаналізувавши пасажирські перевезення, можна сказати, що вони є збитковими і фінансуються за рахунок вантажних (система перехресного субсидування). Збитки від пасажирських перевезень постійно зростають, за рахунок зменшення обсягів перевезень пасажирів, що свідчить про недосконале та нестабільне державне тарифне регулювання у цій сфері. Основними причинами збитковості є: перевезення пільговиків, низькі тарифи та відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності.

Протягом 2008-2010 рр. спостерігалась динаміка росту величини доходу від пасажирських перевезень, в тому числі і доходу від міжнародних перевезень пасажирів. Оцінивши дані по приміських перевезеннях, можна зробити висновок, що значна їх частина виконується на Південно-Західній залізниці, а найменша частка - на Донецькій залізниці. Можна сказати, що протягом 2009 - 2010 рр. доходи залізниць України від приміських перевезень на всіх залізницях, крім Південної збільшувались. На різних залізницях абсолютне їх значення сягає різних значень (у 2010 р. на Донецькій залізниці розмір доходів становив 30,2 млн. грн., на Південно-Західній - 127,1 млн. грн.), що обумовлюється обсягами перевезень і тарифами.

Що ж до структури доходів від пасажирських перевезень, то найбільшу частку склали доходи на Південно-Західній залізниці, а найменшу - на Донецькій залізниці.

У третьому розділі розглянуто основні шляхи покращення дохідності пасажирських перевезень залізничним транспортом та напрямки вдосконалення державного регулювання тарифів - як основи формування доходів залізниць України.

Проаналізувавши дану роботу, можна зробити висновок, що підвищення дохідності комплексу пасажирських перевезень залізничним транспортом під час трансформаційних процесів організаційної структури управління галуззю можливо за рахунок оптимізації роботи залізничного транспорту (підвищення продуктивності праці, оптимізація використання основних засобів), що дозволить вивільнити додаткові кошти, спрямовані на модернізацію галузі, зокрема пасажирського комплексу, також за рахунок оптимізація збиткових маршрутів, збільшення пасажирообігу та підвищення конкурентоспроможності залізничної галузі.

Також потрібно звернути увагу на розробку заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності послуг щодо перевезення пасажирів залізничним транспортом за рахунок розвитку швидкісного руху, розвитку сервісних послуг обслуговування пасажирів та підвищення безпеки та надійності перевезень, адже вони спроможні вплинути на збільшення пасажирообігу, а як наслідок на доходність комплексу пасажирських перевезень.

Для вдосконалення державного тарифного регулювання на перевезення потрібно: виробити науково обґрунтований механізм встановлення тарифів; віднайти джерела і шляхи компенсації збитків від надання пільг на залізничні перевезення; реформування тарифної системи проводити у комплексі із структурною реформою залізничного транспорту.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...