Меню сайта

Аналіз фінансової автономії місцевих органів влади і фінансової стійкості місцевого бюджету

Визначимо цей показник як показник рівня податкової автономії, який характеризує частку податків, на обсяг яких місцеві органи влади можуть самостійно впливати, в податкових надходженнях.

(2.9)

де МПЗС - місцеві податки та збори, за якими місцева влада самостійно встановлює ставки та надає пільги; ПД - податкові надходження.

Встановлюючи самостійно податки та збори, органи місцевого самоврядування мають можливість планувати свій бюджет завчасно, передбачаючи власні надходження. При впровадженні місцевих податків та зборів, платниками яких є юридичні та фізичні особи відповідної території, місцеві органи влади повинні враховувати, що рівень місцевих податків співвідноситься платниками з рівнем та якістю наданих послуг. Тому формування доходів за рахунок місцевих податків та зборів має узгоджуватися з принципом територіальної прив’язки. Перелік місцевих податків та зборів, ставки та граничний розмір їх зборів обмежено законодавчо, відповідно обмежена і фінансова незалежність при впровадженні цих податків. Реальний рівень фінансової автономії пов’язаний, перш за все, з можливістю впливу на розмір та ставку місцевих податків, надання податкових пільг, а також самостійного впровадження додаткових місцевих зборів. Це положення є принциповим з точки зору створення надійних основ для місцевого самоврядування.

Незважаючи на те, що власні та закріплені доходи забезпечують фінансову самостійність місцевих бюджетів, на наш погляд, доцільно введення двох показників за співвідношенням кошиків доходів. Показник фінансової самостійності (співвідношення кошика 2 і кошика 1) - відображає перевищення власних доходів над закріпленими і характеризує реальний рівень самостійності бюджету. Зростання цього коефіцієнту свідчить про розширення фінансової автономії місцевих бюджетів.

(2.10)

(2.11)

де ДК1 - доходи кошика 1; ДК2 - доходи кошика 2.

Показник фінансової залежності (співвідношення кошика 1 і кошика 2) - показник, зворотний попередньому показнику, відображає перевищення закріплених доходів над власними.

(2.12)

(2.13)

Базою для формування доходної частини місцевих бюджетів повинні бути податкові надходження, тому доцільно введення показника, який характеризує частину податкових доходів у доходах місцевого бюджету. Саме податкові надходження забезпечують сталість дохідних джерел місцевих бюджетів, а податкові методи формування доходів є превалюючими в умовах ринкової економіки. Показник визначає фінансову самодостатність місцевих органів влади.

(2.14)

Показник стійкості доходної бази - показник, який характеризує частку податкових та неподаткових надходжень у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів. До неподаткових надходжень належать: власні надходження бюджетних установ; адміністративні збори і штрафи; плата за оренду цілісних майнових комплексів; дивіденди, нараховані на акції господарських товариств; інші надходження. Це джерело доходів є важливим для забезпечення фінансової незалежності місцевих органів влади від центральної влади, тому що місцеві органи можуть впливати на зростання цих надходжень. Таким чином, податкові та неподаткові надходження забезпечують стійкість дохідної бази місцевих бюджетів. Зростання цього коефіцієнту свідчить про зростання фінансової самостійності місцевих бюджетів.

(2.15)

де НД - неподаткові надходження.

Показником, який характеризує якість структури доходів, є показник співвідношення податкових і неподаткових надходжень. Неподаткові надходження не можуть розглядатися як надійні та прогнозовані надходження, тому зростання їх частини свідчить про зниження ініціативи місцевих органів влади щодо зусиль зі збільшення податкових надходжень.

(2.16)

Доцільно впровадження показника стабільності доходної частини місцевого бюджету, який розраховується як співвідношення податкових надходжень до трансфертів. Цей показник характеризує фінансову самостійність та стабільність доходів місцевих органів влади.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...