Меню сайта

Значення і зміст місцевих бюджетів

. Субсидіарність передбачає розподіл видатків між ланками бюджетної системи на засадах максимального наближення суспільних послуг до їх безпосередніх споживачів.

. Цільове використання коштів полягає у використані бюджетних асигнувань лише на цілі, визначені бюджетними призначеннями та закріплені бюджетним розписом.

. Справедливість та неупередженість розподілу суспільного багатства між галузями соціальної сфери, громадянами країни, територіями через бюджетну систему.

. Публічність і прозорість. Прийняття через парламент закону “Про державний бюджет”, затвердження звіту про його виконання; прийняття рішень місцевих органів влади щодо місцевих бюджетів; висвітлення в засобах масової інформації показників бюджетів та звітів про їх виконання

. Відповідальність кожного учасника бюджетного процесу за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Інститут самостійних місцевих бюджетів є найважливішою ланкою місцевого фінансового господарства. Законом України „Про бюджетну систему України” (1995р.) самостійність бюджетів розглядалась лише як один з принципів бюджетного устрою, а Бюджетним кодексом вже чітко встановлені критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи, визначено перелік закріплених податків і неподаткових надходжень за різними рівнями бюджетної системи, регламентовано повноваження місцевих органів влади та управління в процесі складання, розгляду, затвердження, виконання місцевих бюджетів, складання звітності про їх виконання та затвердження звітних матеріалів. З іншого боку, широка система прав суттєво обмежена рішеннями вищестоящих ланок бюджетів щодо обсягів міжбюджетних трансфертів, частим переглядом податкового законодавства, зміни до якого відображаються в законі про Державний бюджет України на поточний рік, переорієнтацією бюджетних видаткових програм.

Самостійність місцевих бюджетів, згідно з Декларацією про принципи місцевого самоврядування в державах-учасницях Співдружності, проголошеною 29.10.1994р., гарантується:

Ø наявністю власних бюджетних доходів і достатнім рівнем закріплених доходів;

Ø правом органів місцевого самоврядування визначити напрями використання бюджетних коштів;

Ø забороною на вилучення вільних залишків коштів місцевого бюджету;

Ø відшкодуванням збитків, нанесених державними органами і органами місцевого самоврядування іншого рівня;

Ø стабільністю економічного законодавства.

Сутність місцевих бюджетів необхідно розглядати у двох аспектах. По-перше, як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження органів місцевого самоврядування. По-друге, як систему фінансових відносин, що складається між місцевим та державним бюджетами, а також всередині сукупності місцевих бюджетів.

За формою вираження місцеві бюджети - фінансові плани територій, що формуються та затверджуються представницькою владою в межах чинної бюджетної компетенції. Бюджетний процес на місцевому рівні управління охоплює процедуру балансових розрахунків дохідної й видаткової частин місцевих бюджетів із застосуванням певних критеріїв фінансового вирівнювання.

Місцеві бюджети за економічним і соціальним змістом є важливою фінансовою категорією, основу якої становить система розподільчих відносин, яка виникає:

Ø між місцевими бюджетами й суб’єктами господарської діяльності, що функціонують на території, підвідомчій місцевому самоврядуванню;

Ø між локальними бюджетами і населенням даної території з приводу мобілізації та використання бюджетних надходжень;

Ø між територіальними бюджетами різних рівнів у процесі перерозподілу фінансових ресурсів;

Ø між місцевими та державним бюджетами при отриманні прямих бюджетних трансфертів чи вилученні коштів.

Вказані відносини матеріалізуються у вигляді грошового фонду територіальних колективів, який має бути достатнім для належного фінансування місцевого господарства, утримання об’єктів соціально-культурного призначення, проведення інвестиційної політики, здійснення соціального захисту населення, охорони навколишнього природного середовища.

Згідно Бюджетного кодексу (статті 5) до складу місцевих віднесені бюджети Автономної Республіки Крим, областей, районів, районів у містах, місцевого самоврядування. Останні включають бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань. Сучасна структура бюджетної системи України на місцевому рівні управління наведена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Таблиця 1.1 Система місцевих бюджетів України

Демократизація всіх сфер суспільного розвитку обумовлює надання більшої самостійності органам місцевої влади й управління в процесі прийняття бюджетних рішень щодо формування джерел доходів та їх подальшому використанні. Цього також потребує проект адміністративної реформи. Суть реформи з позиції фінансового потенціалу територіального колективу є закріплення та передача у сферу власної компетенції необхідних джерел доходів місцевих бюджетів, насамперед найбільшої їх складової - податків.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...